Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarlingenStaatscourant 2020, 60108Ruimtelijke plannenVaststelling wijzigingsplan Harlingen – Plan Zuid fase 3, besluit hogere grenswaarde, beeldkwaliteitsplan en exploitatieovereenkomst

Logo Harlingen

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat met ingang van 16 november 2020 gedurende zes weken de volgende stukken ter inzage liggen:

  • het op 15 september 2020 door Burgemeester en wethouders vastgestelde wijzigingsplan ‘Harlingen – Plan Zuid fase 3’;

  • het vastgestelde besluit hogere waarde Wet geluidhinder aangaande de gevel van één appartementengebouw in het plangebied van Plan Zuid fase 3;

  • het op 22 oktober 2020 door de gemeenteraad vastgestelde Beeldkwaliteitsplan voor Plan Zuid fase 3;

  • de zakelijke beschrijving van de exploitatieovereenkomst welke gesloten is met de Bouwvereniging ten behoeve van de ontwikkeling van Plan Zuid fase 3.

Waar ter inzage?

Alle documenten liggen vanaf maandag 16 november 2020 voor iedereen gedurende zes weken ter inzage bij het Klantencontactcentrum in het gebouw “De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen. Gelet op de huidige corona maatregelen is het gebouw gesloten en kunnen de stukken alleen worden ingezien na het maken van een telefonische afspraak. Hiervoor kunt u contact opnemen met het team Ontwikkeling via telefoonnummer 14 0517. Het vastgestelde wijzigingsplan en het beeldkwaliteitsplan kunnen ook bekeken worden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Hoe reageren?

Een belanghebbende kan tegen het vastgestelde wijzigingsplan en tegen het vastgestelde besluit hogere waarde binnen bovengenoemde termijn (t/m 27 december 2020) schriftelijk een beroepschrift indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage. Gedurende bovengenoemde termijn kan tevens, indien een beroepschrift is ingediend, een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend.