Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OudewaterStaatscourant 2020, 60068VergunningenOmgevingsvergunning en vvgb 'Populierenweg 45'

Logo Oudewater

Burgemeester en wethouders van Oudewater maken bekend dat op 12 november 2020 een omgevingsvergunning (OLO3640597) voor het perceel Populierenweg 45 in Oudewater, kadastraal bekend als Oudewater sectie B nummer 6416, is verleend voor de volgende activiteiten, te weten:

1. Bouwen (Wabo, artikel 2.1, lid 1 onder a)

2. Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (Wabo, artikel 2.1, lid 1 onder c)

De omgevingsvergunning betreft het nieuwbouwen van bedrijfshallen en het gebruik van de verdieping voor kantoor. Het perceel is gelegen binnen het bestemmingsplan ‘bedrijvenpark Tappersheul’ en heeft daarbinnen de bestemming ‘bedrijventerrein’ met ten hoogste categorie 3.2 bedrijven, artikel 4.

De omgevingsvergunning is in strijd met de regels van dit artikel, omdat enkel ondergeschikte kantoorruimte is toegestaan, er een groter bebouwingspercentage wordt gebouwd dan toegestaan, er op en over de bouwgrenzen wordt gebouwd en de parkeerplaatsen niet enkel worden voorzien op eigen terrein.

De gemeenteraad van Oudewater heeft ten behoeve van de omgevingsvergunning op 5 november 2020 besloten om een verklaring van geen bedenking af te geven. Dit besluit (registratiekenmerk 20R.00938) ligt tezamen met de omgevingsvergunning ter inzage.

Inzage

Het besluit, te weten de omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken en het besluit van de gemeenteraad liggen ter inzage van woensdag 18 november 2020 tot en met dinsdag 29 december 2020. Het besluit inclusief bijlagen kunnen worden ingezien via onze website www.oudewater.nl onder ‘in voorbereiding zijnde bestemmingsplannen’ en via www.ruimtelijkeplannen.nl onder NL.IMRO.0589.OVPopulierenw45-ON01.

Vanwege het coronavirus wordt geadviseerd alleen naar het gemeentehuis te komen indien dit noodzakelijk is. Wilt u de stukken op papier inzien, dan kunt u telefonisch contact opnemen via het algemene telefoonnummer 140348.

Beroepstermijn

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij er bij de rechter een beroepsschrift is ingediend en een voorlopige voorziening is gevraagd (artikel 6.1 lid 2 en 3 Wabo).

De beroepstermijn loopt van woensdag 18 november 2020 tot en met dinsdag 29 december 2020.

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp van een of meer vermelde besluiten, kunnen gedurende de beroepstermijn tegen de verleende omgevingsvergunning beroep instellen bij de Rechtbank Midden Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Schorsing

Het indienen van beroep schorst de werking van de omgevingsvergunning niet. Om dit te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland.