Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveStaatscourant 2020, 60066VerkeersbesluitenVerlenging tijdelijk Parkeerverbod met wegsleepregeling Lunette te Grave

Logo Grave

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRAVE

 

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, bevoegd dit verkeersbesluit te nemen;

 

 

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 verplicht tot het nemen van een verkeersbesluit voor de plaatsing of verwijdering van de artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 

 

OVERWEGENDE:

 

dat in de openbare ruimte van de Trompetterstraat en Klinkerstraat in Grave werkzaamheden plaatsvinden;

dat op Hoofschestraat en Hoofdwagt doorgaans op vrijdag de weekmarkt plaatsvindt;

dat de omleiding van de werkzaamheden van de Hoofschestraat gebruik maakt;

dat in verband met de omleiding de weekmarkt een andere locatie aangewezen krijgt;

dat deze locatie de oostelijke helft van de Lunette is;

dat het voor de weekmarkt niet wenselijk is dat er voertuigen geparkeerd staan op dit gedeelte van Lunette;

dat een parkeerverbod hiervoor een oplossing biedt;

dat dit alleen van kracht zal zijn op 30 oktober 2020, 6 november 2020 en 13 november 2020 van 06.00 t/m 14.00 uur;

dat om ervoor te zorgen dat er geen voertuigen geparkeerd staan, het van kracht laten zijn van de wegsleepregeling een oplossing biedt;’

dat alle genoemde straten, wegen en pleinen onder beheer van de gemeente Grave zijn;

dat de gemeente Grave de Wegsleepverordening 2012 heeft;

dat de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 om de veiligheid op de weg te verzekeren, om weggebruikers en passagiers te beschermen, om de bruikbaarheid van de weg te waarborgen of om de door het verkeer veroorzaakte overlast en hinder te voorkomen;

dat voor de uitvoering van deze maatregel een verkeersbesluit dient te worden genomen;

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg is gepleegd met de taakaccenthouder verkeer namens de korpschef van het Regionaal korps Brabant-Oost, District Maas en Leijgraaf en dat deze akkoord gaat met het onderstaande besluit;

 

 

BESLUITEN:

 

Op grond van vorenstaande overwegingen tot:

op 20 november 2020, 27 november 2020, 4 december 2020, 11 december 2020 en 18 december 2020 van 6.00 tot 14.00 uur:

1. het instellen van een parkeerverbod op de oostelijke helft van het plein Lunette te Grave;

2. het instellen van een wegsleepregeling daar waar het parkeerverbod onder 1 van kracht is;

3. de Lunette te Grave af te sluiten voor het verkeer door het plaatsen van borden C1 uit Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 

 

Grave, 11 november 2020

burgemeester en wethouders van de gemeente Grave,

 

 

Th.M.M. Hoex MMO A.M.H. Roolvink MSc

secretaris burgemeester

 

 

MEDEDELINGEN:

 

BEZWAARCLAUSULE

 

Tegen dit besluit en de daaraan verbonden voorwaarden kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking ervan bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van de gemeente Grave. U dient uw bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders Grave, Postbus 7, 5360 AA Grave.

 

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Om het besluit te schorsen dient u bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen. Het postadres van de rechtbank is: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.