Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeStaatscourant 2020, 60056VergunningenGemeente Zeewolde, verleende omgevingsvergunning, uitgebreide procedure, nabij Bloesemlaan 34, het realiseren van een tijdelijk zonnepark met bijbehorende bouwwerken (25 jaar)

Logo Zeewolde

Wij hebben op 17 november 2020 een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een tijdelijk zonnepark met bijbehorende bouwwerken (voor een periode van maximaal 25 jaar), activiteit *1,3, met toepassing van artikel 2.12 lid 1 onder a 3 op de locatie ZWD03 B 1679, 1213 en 1677 nabij Bloesemlaan 34. Er is ook een besluit genomen dat hiervoor geen milieueffectrapportage noodzakelijk is. De vergunning heeft dossiernummer: 19Z0003913.

Zienswijzen

Er is een zienswijze ingediend over de ontwerpvergunning.

De omgevingsvergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning gewijzigd.

Ter inzage

De stukken liggen vanaf 18 november 2020 ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis tijdens openingstijden. De volledige aanvraag en overige relevante stukken zijn, gezien de omvang daarvan, uitsluitend bij het publiekscentrum in te zien.

Voor het inzien van het plan dient u in verband met de coronacrisis een afspraak te maken met het Publiekscentrum. U kunt daarvoor het algemene nummer 036-5229522 bellen.

U kunt het besluit ook inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. De volledige aanvraag en overige relevante stukken zijn, gezien de omvang daarvan, uitsluitend bij het publiekscentrum in te zien.

Beroep instellen

Gedurende 6 weken na deze datum, dus van 19 november 2020 tot en met 30 december 2020, kunt u schriftelijk beroep instellen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, wanneer u:

1. belanghebbende bent en;

2. tijdig een zienswijze naar voren hebt gebracht over de ontwerpvergunning (of aantoont dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest);

3. het niet eens bent met de wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerpvergunning

Crisis- en herstelwet

Op deze verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van Zonnepark Bloesemlaan nabij Bloesemlaan 34 is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Het betreft een project als bedoeld in categorie 1 van bijlage 1 van deze wet. Dit betekent onder meer dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Als het beroepschrift geen beroepsgronden bevat, is het beroep niet-ontvankelijk. Het is daardoor niet mogelijk om een zogenaamd “pro forma-beroepschrift” in te dienen (een beroep op nader in te dienen gronden). Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeldt in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

De vergunning treedt in werking een dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij tijdens deze termijn beroep wordt ingesteld en ook een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan bij de rechtbank. De vergunning treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. In het beroepschrift moet u motiveren waarom u het niet eens bent met het besluit en u moet het ondertekenen.

U kunt ook online het beroepschrift en een eventueel daarmee samenhangend verzoek om voorlopige voorziening indienen bij deze rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

* Activiteit 1=bouwen, 2= uitvoeren werk, 3=afwijken bestemmingsplan, 4=brandveilig gebruiken, 5=milieu inrichting oprichten of veranderen, 6=slopen, 7=kappen, 8=opslaan roerende zaken, 9 = uitweg maken