Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2020, 60039VerkeersbesluitenVerkeersbesluit instellen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in de Pastoor Scheepensstraat te Heesch

Logo Bernheze

 

 

Gelet op:

• artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge ver-keersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

• artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing of verwijdering van de bij alge-mene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daar-door een gebod of verbod wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

• artikel 12, lid a van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegbeheer (BABW), ingevolge het verwijderen, plaatsen of verplaatsen van borden E6 uit bijlage 1 van het RVV 1990 geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

• artikel 8 BABW ingevolge de plaatsing van onderborden onder bord E6 geschiedt krach-tens een verkeersbesluit;

• artikel 24 van het BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef van de politie;

 

Overwegende dat

• de Pastoor Scheepensstraat is gelegen in de kern Heesch en in eigendom en beheer is bij de gemeente Bernheze;

• de maximumsnelheid in de Pastoor Scheepensstraat 30 km/uur bedraagt;

• een verzoek is ingekomen voor het instellen van een gereserveerde gehandicaptenparkeer-plaats nabij de woning van de aanvrager;

• de aanvrager niet de mogelijkheid heeft om op een eigen parkeerplaats te parkeren;

• de aanvrager in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart type bestuurder;

• de aanvrager dusdanig beperkt is in zijn mobiliteit het wenselijk is een parkeerplaats te re-serveren dicht bij de woning;

• de mogelijkheid voor de gehandicapte bestuurder om dicht bij de woning te parkeren pre-valeert boven die van anderen om op deze parkeerplaats de auto te kunnen parkeren.

• overleg is gevoerd met de gemandateerde van de korpschef van de politie over dit besluit;

 

• het treffen dan wel intrekken van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige ge-volgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

• de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om het door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade te voorkomen of te beperken alsmede voor het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg;

• de maatregel bovendien wordt genomen om weggebruikers te beschermen en de veiligheid op de weg te verzekeren;

• overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemachtigde van de korpschef van de Politie Oost-Brabant;

 

 

Besluit

Burgemeester en wethouders van Bernheze besluiten:

1. door het plaatsen van bord E6 uit bijlage 1 van het RVV 1990 een algemene gehandicap-tenparkeerplaats in te stellen op de parkeerplaats voor in de Pastoor Scheepensstraat te Heesch ter hoogte van de Hoogstraat;

2. door het plaatsen van een onderbord onder het bord E6 met het kenteken die op naam staat van de gehandicapte bewoner, deze plaats voor te behouden aan de gehandicapte;

3. de gereserveerde parkeerplaats op te heffen zodra de gebruiker van de parkeerplaats niet meer in bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart type bestuurder.

 

 

Datum besluit: 16 november 2020

 

Namens burgemeester en wethouders van Bernheze,

 

 

 

 

K. Vogels

Verkeerskundige Domein Leefomgeving

 

 

Bent u het niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Zorg dat uw brief het volgende bevat:

• uw naam, adres

• datum

• handtekening

• met welk besluit u het niet eens bent

• argumenten voor uw bezwaar

Richt uw bezwaarschrift aan burgemeester en wethouders, Postbus 19, 5384 ZG Heesch.

 

Bij spoed kunt u ook een voorlopige voorziening bij de rechtbank vragen. Meer informatie vindt u op onze website: www.bernheze.org/bezwaar.