Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 11 november 2020, kenmerk 1769998-213132-Z, houdende wijziging van de Regeling zorgverzekering ter vaststelling van bedragen en percentages voor het jaar 2021

De Minister voor Medische Zorg,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op de artikelen 42, tweede lid, 43, derde lid, 45, derde en vierde lid, van de Zorgverzekeringswet;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling zorgverzekering wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 5.2 wordt ‘2020’ vervangen door ‘2021’ en wordt ‘€ 57.232,00’ vervangen door ‘€ 58.311’.

B

In artikel 5.3 wordt ‘2020’ vervangen door ‘2021’.

C

Artikel 5.4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en vierde lid wordt ‘6,70’ vervangen door ‘7,00’.

2. In het tweede en vijfde lid wordt ‘5,45’ vervangen door ‘5,75’.

D

In artikel 5.5 wordt ‘2020’ vervangen door ‘2021’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg, T. van Ark

TOELICHTING

Algemeen

Met deze wijzigingsregeling wordt de Regeling zorgverzekering (Rzv) op de volgende punten aangepast:

  • het maximum bijdrage-inkomen dat voor de heffing van de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) in aanmerking wordt genomen;

  • de percentages IAB Zvw overeenkomstig de begroting (Financieel Beeld Zorg) 2021.

Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor de regeldruk. Het betreft hier namelijk een jaarlijkse wijziging van bedragen en percentages op grond van de Zvw waarvan betrokkenen elk jaar kennis nemen.

Artikelsgewijs

Artikel I, onderdeel A

Het bijdrageloon, bedoeld in artikel 42 van de Zvw, dat voor heffing van de IAB ten hoogste in aanmerking wordt genomen, bedraagt voor het jaar 2021 € 58.311. Dit bedrag is gelijk aan het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen dat bij en krachtens artikel 17, eerste lid, eerste zin, van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) is geregeld voor het jaar 2021.

Artikel I, onderdeel C

Het percentage aan IAB dat inhoudingsplichtigen ingevolge artikel 45, eerste lid, van de Zvw over het loon van hun werknemers verschuldigd zijn (hoge percentage), stijgt van 6,70 in 2020 naar 7,00 in 2021. Ook het percentage aan IAB dat verzekeringsplichtigen ingevolge artikel 45, tweede lid, van de Zvw over hun bijdrage-inkomen verschuldigd zijn (lage percentage) stijgt, namelijk van 5,45 in 2020 naar 5,75 in 2021. De stijging van beide percentages wordt in overwegende mate door de volgende factoren veroorzaakt:

  • De reguliere zorguitgaven komen in 2021 naar inschatting € 1,3 miljard hoger uit dan voor 2020 was geraamd. Dit leidt tot een stijging van zowel de nominale premie als van de noodzakelijke IAB-opbrengsten (het percentage stijgt met 0,14 procentpunt). Deze stijging van het percentage is relatief hoog omdat de groei van de IAB-grondslag relatief laag is.

  • De ontwikkelingen in het saldo Zorgverzekeringsfonds leidt tot een stijging van de IAB met 0,16 procentpunt.1

De Minister voor Medische Zorg, T. van Ark


X Noot
1

Zie ook Kamerstukken II 2020/21, 35 570 XVI, nr. 2, p. 202 - 205.

Naar boven