Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatscourant 2020, 59924Benoemingen en ontslagen

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 12 november 2020, nr. WJZ/20273093, houdende ontslag van een lid van het veterinair beroepscollege

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Handelende in overeenstemming met de Minister voor Rechtsbescherming;

Gelet op de artikelen 8.36, derde lid, onderdeel b en vijfde lid en 8.17, eerste lid, van de Wet dieren;

Besluit:

Enig artikel

Met ingang van 15 november 2020 wordt eervol ontslag verleend aan de heer drs. C.W. Davidse, te Hardinxveld-Giessendam als lid van het veterinair beroepscollege.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkene en aan het veterinair beroepscollege.

’s-Gravenhage, 12 november 2020

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze: J.C. Goet secretaris-generaal

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK ’s-Gravenhage. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef vermelde datum.