Inspraak herinrichting Middenweg en Bandsloot in Bantega

Logo De Fryske Marren

 

Met ingang van dinsdag 17 november 2020 tot en met dinsdag 15 december 2020 ligt het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Middenweg en Bandsloot in Bantega ter inzage.

Ligging

De straten Middenweg en Bandsloot liggen in de bebouwde kom van Bantega.

Doel van het ontwerp

Het doel is om de Middenweg en Bandsloot een verkeersveilige, functionele en fraaie inrichting te geven, zodat het karakter van een zogenaamd verblijfsgebied meer benadrukt wordt dan nu het geval is. In een verblijfsgebied is de ruimte niet alleen ingericht op (doorgaand) verkeer, maar ook op andere gebruikers zoals voetgangers en spelende kinderen.

Met het ontwerp wordt zoveel mogelijk voldaan aan de richtlijnen voor 30 km/uur

De Middenweg is een lange, rechte, doorgaande weg. Het verkeer bestaat voornamelijk uit personenauto’s en grote landbouwvoertuigen. Het ontwerp is zo vormgegeven dat op de Middenweg vier groenvakken (wegversmallingen) worden gerealiseerd. Dit heeft een snelheidsremmend effect. Daarnaast remt de kruising Middenweg-Bandsloot in de huidige situatie onvoldoende af. Vandaar dat in het ontwerp de kruising is vormgegeven als Y-splitsing. Hierdoor wordt het verkeer gedwongen om snelheid te minderen. Het voorlopig ontwerp doet zo veel mogelijk recht aan de functie van verblijfsgebied én aan een veilige verwerking van het verkeer.

Met het ontwerp wordt de aantrekkelijkheid en leefbaarheid in het dorp bevorderd

Het ontwerp betekent een verfraaiing van deze locatie. Het dorp krijgt namelijk een meer groen karakter. Door het voetpad aan de westzijde van de Middenweg te laten vervallen, ontstaat ruimte voor brede groene bermen. De invulling van de bermen wordt samen met het dorp opgepakt. Een meer groene omgeving draagt bij aan de leefbaarheid.

 

Waar ter inzage?

Het voorlopig ontwerp met de bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

. de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

. het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

. het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

 

Het voorlopig ontwerp met de bijbehorende stukken is ook te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl/bantega.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u uw mening geven. De officiële benaming hiervoor is zienswijze. U kunt uw zienswijze op de volgende manieren indienen:

Digitaal via www.defryskemarren.nl/bantega. Dit heeft onze voorkeur.

 

Digitaal via e-mail via info@defryskemarren.nl.

 

Met een brief aan het college van B en W van De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC te Joure.

Als u per e-mail of met een brief reageert, vragen wij u uw naam, adres en woonplaats te vermelden en ook het zaaknummer. Dit is nummer Z.580301.

 

Mondeling:

U kunt daarvoor een digitale afspraak maken met Beitske Tymstra van team Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met Beitske Tymstra van team Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.

 

Joure, 17 november 2020

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren

Naar boven