Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2020, 59802VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Gustav Mahlerlaan taxistandplaatsen uitsluitend uitstootvrije TTO-taxipersonenauto’s en schone (groengas en uitstootvrij) geregistreerde TTO taxibussen

Logo Amsterdam

SW20-02049 (Zuid)

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam;

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 •  

Gelet op

 • de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • de bepalingen van de Wegenverkeerswet, de Verordening op het lokaal bestuur in Amsterdam,

 • de ondermandaatbesluiten van de stadsdelen;

 • de bepalingen van de Wegenverkeerswet (WVW 1994),

 • het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW),

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990),

 • de Algemene wet Bestuursrecht (Awb);

 

Verder gelet op

 • het Actieplan Schone Lucht (oktober 2019);

 • de inrichtingsprincipes voor een autoluwe stad (september 2019);

 • de agenda autodelen (februari 2019);

 • het Convenant Schone Taxi's voor Amsterdam tussen de gemeente Amsterdam en de Toegelaten Taxi Organisaties (februari 2016).

 

Overwegende dat

 • in het kader van het Actieplan Schone Lucht, dat op 1 oktober 2019 is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, er nieuwe maatregelen komen voor een schonere en gezondere lucht. Zo ook maatregelen gericht op de taxibranche. Een onderdeel hiervan is een verdere uitrol van schone taxistandplaatsen de komende jaren. Met als ambitie een uitstootvrij gebied voor taxi’s in 2025 binnen de Ring A10;

 • tot 1 januari 2021 geldt: schoon = uitstootvrij, plug-in hybride voertuigen (met een CO2-uitstoot lager dan 50 g/km) en groengas voertuigen. Plug-in hybride voertuigen dienen op kenteken van de TTO (chauffeur) te staan vóór 1 juli 2016;

 • vanaf 1 januari 2021geldt: schoon = uitstootvrij;

 • om toegang te krijgen tot schone taxistandplaatsen schone TTO-taxi’s zich dienen te registreren. Er is gekozen voor een ingroeimodel: per 1 juni 2019 is een registratiestop voor groengas taxi’s ingesteld. Groengas taxi’s die vóor 1 juni 2019 geregistreerd staan, hebben nog tot 1 januari 2021 toegang tot de schone taxistandplaatsen;

 • voor groengas taxibussen deze registratiestop nog niet geldt. In februari 2019 is besloten om de registratiestop nog niet te laten gelden voor taxibussen met als reden dat er toen onvoldoende uitstootvrije personenbussen op de markt zijn die geschikt zijn als taxi. Ook is toen aangegeven dat het wenselijk is deze registratiestop in 2020 in te stellen en dat de exacte datum nader zou worden bepaald. Hierop is in juni 2020 besloten dat voor de geregistreerde groengas taxibussen de toegang tot de schone taxistandplaatsen om dezelfde reden wordt verlengd tot 1 juni 2022 (er zijn nog steeds onvoldoende geschikte uitstootvrije (taxi)personenbussen beschikbaar) en per 1 september 2020 een registratiestop te hanteren voor nieuwe groengasbussen die zich aanmelden voor toegang tot de schone taxistandplaatsen;

 • dat, om te voorkomen dat taxichauffeurs tot vlak vóór 1 januari 2021 groengas taxibussen aanschaffen en zich registreren met het idee dat ze nog langdurig op deze schone taxistandplaatsen kunnen staan, het van belang is om tijdig een registratiestop in te stellen;

 • dat hiertoe de huidige (oude) situatie een taxistandplaats betreft, gesitueerd aan de Gustav Mahlerlaan, uitsluitend voor elektrische, waterstof en CNG TTO-taxi’s waarvan de CNG taxi vóór 1 juni 2019 als schoon geregistreerd moet staan;

 • dat de nieuwe situatie per 1 januari 2021 een taxistandplaats betreft, gesitueerd aan de Gustav Mahlerlaan, uitsluitend voor uitstootvrije TTO taxi’s (inclusief een ontheffing voor groengas TTO taxipersonenauto’s die rolstoeltoegankelijk zijn (SH code) en geregistreerd staan bij de gemeente vóór 1 september 2020) en geregistreerde schone TTO taxibussen;

 • in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990;

 • met betrekking tot de in dit besluit genoemde maatregelen conform artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde van de politie, regio Amsterdam;

 • het hierna genoemde weggedeelte onder beheer is van en gelegen is binnen de grenzen van de gemeente Amsterdam.

 

BESLUIT

 • 1.

  door het verwijderen van tekstonderbord ‘uitsluitend elektrische, waterstof en CNG TTO-taxi’s, waarvan de CNG taxi voor 1 juni 2019 als schoon geregistreerd moet staan’ bij de verkeersborden conform model E5/E5 eindevan Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, zodat de taxistandplaats uitsluitend bestemd is voor elektrische, waterstof en CNG TTO-taxi’s, en de CNG taxi’s die voor 1 juni 2019 als schoon geregistreerd moeten staan, op de locatie Gustav Mahlerlaan;

 • 2.

  door het plaatsen van tekstonderbord ‘uitsluitend uitstootvrije TTO taxi’s en geregistreerde schone TTO taxibussen’ bij de verkeersborden conform model E5/E5 eindevan Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, zodat de taxistandplaats uitsluitend bestemd is voor uitstootvrije TTO taxi’s en geregistreerde schone TTO taxibussen op de locatie Gustav Mahlerlaan;

 • 3.

  dat het de taxistandplaats betreft aan de locatie Gustav Mahlerlaan met de volgende parkeervaknummers: 120026483313, 120033483313, 120040483313, 120046483313 en 120053483313;

 • 4.

  te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit, eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn dan wel niet in overeenstemming zijn;

 • 5.

  dit besluit in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2021 en zodra het nieuwe onderbord genoemd onder 2 geplaatst is.

Bord 1 (E5): zie voor nieuwe tekst onderbord besluit 2 in het verkeersbesluit

 

 

Amsterdam, 11 november 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, namens hen,

 

 

 

 

Annelies Lelijveld

Teammanager Expertisecentrum, Operationele Ondersteuning, Stadswerken

 

 

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

T.a.v. Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL AMSTERDAM

 

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

 • uw naam, adres en telefoonnummer

 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

 • het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit

 • waarom u bezwaar maakt.

 

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behandelen.

 

 

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

 

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

 

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

sector Bestuursrecht Algemeen

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

 

Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie