Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasgouwStaatscourant 2020, 59662VergunningenOmgevingsvergunning vrachtwagenparkeerplaats (exploitatieplan Linne Zuidoost)

Logo Maasgouw

Het college van burgemeester en wethouders van Maasgouw maakt bekend dat dit college bij besluit van 10 november 2020 op basis van artikel 10 van de 1e herziening van het exploitatieplan Linne Zuidoost (NL.IMRO.1641.BPL004-EPVG) omgevingsvergunning heeft verleend aan Linnerpark B.V. voor het afwijken van artikel 2 van dit exploitatieplan voor de aanleg van de vrachtwagenparkeerplaats in Fase 1 in plaats van Fase 3 (aan de Sportveldstraat in Linne).

Linnerpark B.V. heeft in zijn brief van 22 oktober 2020 het college verzocht omgevingsvergunning te verlenen voor het binnenplans afwijken van het geldende exploitatieplan voor de aanleg van de vrachtwagenparkeerplaats in Fase 1 in plaats van Fase 3.

Op dit moment maakt de vrachtwagenparkeerplaats onderdeel uit van Fase 3 in de 1e herziening van het exploitatieplan Linne Zuidoost (dit is het geldende exploitatieplan). In combinatie met de koppelingsregeling in dit exploitatieplan betekent dit dat nu nog niet met de aanleg van deze vrachtwagenparkeerplaats kan worden begonnen.

In het ontwerpexploitatieplan ‘Linne Zuidoost, 2e herziening’ wordt de fasering voor de vrachtwagenparkeerplaats aangepast naar Fase 1. Dit betekent dat met de start van de werkzaamheden van deze vrachtwagenparkeerplaats moet worden gewacht totdat de vaststelling van de 2e herziening van het exploitatieplan heeft plaatsgevonden.

Indien toch eerder overgegaan wordt tot de start van de werkzaamheden voor de vrachtwagenparkeerplaats (namelijk voordat de gemeenteraad de 2e herziening van het exploitatieplan heeft vastgesteld), dan is daarvoor een omgevingsvergunning voor binnenplans afwijken ingevolge het geldende exploitatieplan vereist.

Artikel 2 van de 1e herziening van het exploitatieplan Linne Zuidoost (dit is het geldende exploitatieplan) bepaalt onder andere dat voor de gefaseerde uitvoering van het bouw- en woonrijp maken van de openbare ruimte de fasering zoals aangegeven in de faseringstabel geldt. Op dit moment maakt de vrachtwagenparkeerplaats onderdeel uit van Fase 3 in de 1e herziening van het exploitatieplan Linne Zuidoost. In combinatie met de koppelingsregeling in dit exploitatieplan betekent dit dat nu nog niet met de aanleg van deze vrachtwagenparkeerplaats kan worden begonnen.

Echter, artikel 10 van het geldende exploitatieplan bepaalt onder andere dat met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 2 tot en met 8, mits de afwijking past in een voorgenomen herziening van dit exploitatieplan. Deze omgevingsvergunning kan alleen worden verleend indien de voorgenomen afwijking past in een ontwerpbesluit tot herziening van het exploitatieplan, zoals dat ten tijde van de ontvangst van de vergunningaanvraag ter inzage is gelegd. In het ontwerpexploitatieplan ‘Linne Zuidoost, 2e herziening’, zoals dat ten tijde van de ontvangst van de vergunningaanvraag ter inzage is gelegd, wordt de fasering voor de vrachtwagenparkeerplaats aangepast naar Fase 1.

Het college van burgemeester en wethouders heeft, gelet op het vorenstaande, in zijn vergadering van 10 november 2020 besloten op basis van artikel 10 van de 1e herziening van het exploitatieplan Linne Zuidoost (NL.IMRO.1641.BPL004-EPVG) omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van artikel 2 van dit exploitatieplan voor de aanleg van de vrachtwagenparkeerplaats in Fase 1 in plaats van Fase 3.

Bent u het niet eens met dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met de gemeente. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Als u toch een bezwaarschrift wilt indienen, kan dit binnen zes weken na verzending van dit besluit (de verzenddatum is 10 november 2020) bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan digitaal via www.gemeentemaasgouw.nl/bezwaar. U heeft hiervoor een DigiD nodig. Als ondernemer of organisatie gebruikt u eHerkenning. U kunt uw bezwaarschrift ook schriftelijk indienen door het op te sturen of af te geven aan de balie. Vermeld dan:

- in het briefhoofd ‘bezwaarschrift’;

- uw naam en adres;

- het besluit waartegen u bezwaar maakt en het in deze brief vermelde nummer;

- waarom u het niet eens bent met het besluit;

- wat de beslissing volgens u moet zijn.

Wij vragen u om ook uw telefoonnummer te vermelden zodat wij contact met u kunnen opnemen om uw bezwaar te bespreken. Dateer en onderteken het bezwaarschrift en stuur het naar Postbus 7000, 6050 AA in Maasbracht of geef het af aan de balie. Stuur ook een kopie van het besluit mee.

Het besluit blijft gelden ook in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Om dat te voorkomen kunt u de voorzieningenrechter verzoeken om het besluit te schorsen en/of een voorlopige voorziening te treffen. Stuur uw verzoek naar de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Dit kan digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht of per post aan de rechtbank Limburg, postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Stuur een kopie van het bezwaarschrift mee.

Aan het verzoeken om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Raadpleeg hiervoor de griffie van de rechtbank Limburg. Voor nadere informatie en voorwaarden bel 088-361 2222 of kijk op www.rechtspraak.nl.

Maasbracht, 19 november 2020

Burgemeester en wethouders van Maasgouw