Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Valkenburg aan de GeulStaatscourant 2020, 59325VerkeersbesluitenVerkeersbesluit instellen voetpad aan de zuidzijde langs de Geul (Betsy Perklaan)

Logo Valkenburg aan de Geul

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul besluiten:

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en bij besluit van het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de deelgemeente bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

Overwegende:

- dat alle paden genoemd in dit besluit onderdeel zijn van het wegennet in beheer van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

- dat conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer er overleg is geweest met de politie, basiseenheid Heuvelland;

- dat het overleg heeft geleid tot een positief advies vanuit de politie, basiseenheid Heuvelland gedateerd op 31-08-2020;

- dat er veelvuldig meldingen over dit fietspad zijn binnengekomen van verschillende burgers en raadsleden; - dat het pad in principe geschikt is voor menging van fiets- en wandelverkeer;

- dat de aantallen en soorten gebruikers van het fietspad anders zijn dan bij de oorspronkelijke planning van dit gedeelte van de vlakfietsroutes is rekening gehouden;

- dat het gedrag van de gebruikers conflicteert met het gewenste gedrag op dit fietspad;

- dat er voor fietsverkeer een parallelle alternatieve route is aangegeven;

- dat hierover overleg is geweest met de omwonenden en belanghebbenden namens de voetbalvereniging en het verzorgingshuis welke aan de alternatieve fietsroute zijn gelegen;

- dat de alternatieve fietsroute wordt bewegwijzerd. Met het verkeersbesluit worden onderstaande doelstellingen beoogd.

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

- het in stand houden van de vrijheid van het verkeer.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen besluiten wij het volgende:

1. Het aanwijzen van de paden zuidelijk van de Geul gelegen tussen Burg. Henssingel en Oosterweg als voetpad.

E.e.a. wordt kenbaar gemaakt door plaatsing van RVV-borden G07 op beide beginpunten van het pad alsmede op de toeleidende paden zoals weergegeven in bijlage 1.

Datum effectuering Het besluit zal op zijn vroegst direct nadat het DEFINITIEVE verkeersbesluit is bekendgemaakt, worden uitgevoerd

Valkenburg 08-08-2020

Het college van Burgemeesters en Wethouders

Namens deze,

J.H.J. Reuser

Beleidsmedewerker erkeer, mobiliteit en parkeren

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van dit besluit (zie datumstempel) bezwaar maken. Als verzenddatum van uw bezwaar geldt de poststempel op uw bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul Postbus 998 6300 AZ Valkenburg

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

1. uw naam, adres en telefoonnummer

2. de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

3. het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit

4. waarom u bezwaar maakt.

U kunt ook digitaal het bezwaarschrift indienen via een webformulier op de gemeente-website. Dit formulier kunt u vinden via www.valkenburg.nl → digitaal loket → bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op deze website is tevens meer informatie te vinden.

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop uw bezwaarschrift wordt behandeld. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een machtiging mee.

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij: De voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht Postbus 950 6040 AZ Roermond U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Informele oplossing

Weet u niet zeker of u deze bezwaarschriftprocedure wilt volgen of wilt u met ons overleggen over een oplossing voor uw probleem? De mogelijkheid bestaat om uw bezwaar informeel te behandelen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van mediation. U kunt hierover contact opnemen met mevrouw mr. M.C.M. Meertens, concernjurist, te bereiken via het algemene telefoonnummer: 14 043 of via e-mail: info@valkenburg.nl onder vermelding van “ Mediation t.a.v. M. Meertens”.