Bestemmingsplan Ouwster-Nijega – J. Veldstraweg 87

Logo De Fryske Marren

Met ingang van vrijdag 13 november 2020 ligt gedurende 6 weken het op 28 oktober 2020 vastgestelde bestemmingsplan Ouwster-Nijega – J. Veldstraweg 87 met de bijbehorende stukken ter inzage.

 

Plangebied

Het plangebied betreft het perceel J. Veldstraweg 87 Ouwster-Nijega.

 

Doel

Het bestemmingsplan beoogt een vergroting van de woonbestemming voor het perceel J. Veldstraweg 87 Ouwster-Nijega.

 

Waar ter inzage

Het bestemmingsplan en het raadsbesluit tot vaststelling met bijbehorende stukken kunt u inzien bij

 

  • 1.

    de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

  • 2.

    het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

  • 3.

    het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

Informatie over het bestemmingsplan is ook te vinden op de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Op die site staat een link naar de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl via welke het bestemmingsplan zelf is te bekijken. De planid is NL.IMRO.1940.BPOSN20JVELDSTRA87-VA01

 

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van state (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

• een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;

• een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

 

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

 

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroeps-termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.

 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14.

 

Joure, 11 november 2020

 

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren

Naar boven