Vastgesteld bestemmingsplan Partiële Herziening Joure – Wyldehoarne 3B, gemeente De Fryske Marren.

Logo De Fryske Marren

 

Met ingang van 13 november 2020 ligt gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage het op 28 oktober 2020 door de gemeenteraad van De Fryske Marren gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Partiële Herziening Joure -Wyldehoarne 3B .

De gewijzigde vaststelling heeft betrekking op het toevoegen van de stikstofberekening aan het plan en in de plantoelichting is nader aandacht is geschonken aan het aspect ecologie.

 

Plangebied

Het plangebied omvat 10 woningbouwkavels aan de Wilster in het plan Wyldehoarne 3B te Joure.

Doel

Door de gewijzigde kavelindeling is het nodig om het bestemmingsplan ‘ Joure – Wyldehoarne 3B’ partiëel te wijzigen. De locatie voor de voordeur is verplaatst naar de straatzijde, de te bouwen woningen zijn alleen te bereiken via deze zijde. Het bouwvlak is naar de straatzijde verplaatst en de oorspronkelijke strook groen is toegevoegd aan de kavels.

 

Waar ter inzage

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

• de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure;

. het servicepunt, Dubbelstraat 1 te Balk;

. het servicepunt, Vissersburen 88 te Lemmer.

 

Daarnaast is informatie over het bestemmingsplan , het raadsbesluit en de bijbehorende stukken te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Het bestemmingsplan zelf is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl . Het planidentificatienummer van het vastgestelde bestemmingsplan is : NL.IMRO.1940.BPJRE20PARWYLDEH3B-VA01 .

 

Beroep en voorlopige voorzie ning .

Gedurende genoemde termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

  • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft aangebracht.

 

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, gelijktijdig een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

 

 

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.

 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.

 

Joure, 12 november 2020.

 

Burgemeester en wethouders van de Fryske Marren.

Naar boven