Openstelling burgemeestersvacature Lelystad, Ministerie van BinnenlandseZaken en Koninkrijksrelaties

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van

burgemeester m/v

in de gemeente Lelystad (circa 78.600 inwoners), vacant sinds 1 oktober 2020.

De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 10.062,61 bruto per maand.

De profielschets van de te benoemen burgemeester, een link naar de profielschetsvergadering en andere relevante informatie staan op de internetsite: www.flevoland.nl/burgemeester-lelystad

Een assessment op één of enkele selectiecriteria en of een media analyse kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belastingdienst.

Sollicitatiebrieven dienen te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning.

Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen.

Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure.

Op de enveloppe moeten de woorden “Kabinet” en “Vertrouwelijk” worden gemeld.

Sollicitaties moeten vóór 14 december 2020 worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Flevoland.

Het is tevens mogelijk om per e-mail te solliciteren naar het volgende e-mailadres:

secretariaatcdk@flevoland.nl

Ten behoeve van de selectie worden persoonsgegevens verwerkt. Verwerking gebeurt in overeenstemming met de in de Gemeentewet en daarop gebaseerde regelgeving opgenomen procedure. De gegevens worden overeenkomstig de wettelijke termijnen bewaard.

Naar boven