Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Consument en MarktStaatscourant 2020, 59144Overig

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 12 november 2020, met kenmerk ACM/UIT/541184 tot wijziging van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998 en de methodologie op basis van artikel 40, zesde lid, van Verordening (EU) 2017/1484 over de gegevensuitwisseling

De Autoriteit Consument en Markt,

Gelet op artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998;

Besluit:

ARTIKEL I

De Netcode elektriciteit wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 4.8 vervalt.

B

Artikel 9.17, eerste lid, komt te luiden als volgt:

 • 1 Afhankelijk van de netsituatie en de omvang van de productiecapaciteit, zullen de beheerders van op een net met een spanningsniveau kleiner dan of gelijk aan 150 kV aangesloten elektriciteitsproductie-eenheden, en de netbeheerders alsmede netbeheerders onderling, hun onderhoudsplannen schriftelijk afstemmen en wijzigen, waarbij beoogd wordt de voorzieningszekerheid te waarborgen.

C

In artikel 10.14, tweede lid, wordt ‘transportprognoses’ vervangen door: ‘prognoses’.

D

In artikel 13.3, eerste lid,

1. wordt in onderdeel e de afsluitende ‘.’vervangen door: ‘;’.

2. wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • f. de gegevens en modellen van elke verbruiksinstallatie, die nodig zijn voor het uitvoeren van een dynamische simulatie.

E

In artikel 13.5, derde lid,

1. wordt in onderdeel c, onder 3°, de afsluitende ‘.’vervangen door: ‘;’.

2. een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • d. de gegevens en modellen van elk achter een overdrachtspunt gelegen deelnet, die nodig zijn voor het uitvoeren van een dynamische simulatie.

F

Artikel 13.9 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid, onderdeel a, komt te luiden als volgt:

 • a. halfjaarlijks uiterlijk op 1 april en op 1 oktober;

2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt ‘ten tijde van’ vervangen door ‘drie maanden voor’.

3. In het tweede lid wordt na ‘artikel 13.5’ ingevoegd: ‘en 13.8’.

4. In het tweede lid, onderdeel b, wordt de afsluitende ‘.’ vervangen door: ‘;’.

5. Aan het tweede lid wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • c. zo spoedig mogelijk indien sprake is van een wijziging van de observatiezone voor zover het gegevens betreft die door deze wijziging van de observatiezone geraakt worden of indien een fout in de eerder aangeleverde gegevens wordt geconstateerd.

G

Artikel 13.11 wordt gewijzigd als volgt:

1. Aan het einde van het vierde lid wordt toegevoegd: ‘De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet draagt zo nodig zorg voor het doorgeven van deze gegevens aan het platform als bedoeld in artikel 3 van de Verordening (EU) 543/2013.’.

2. In het achtste lid wordt na ‘en bestaan uit een’ ingevoegd: ‘prognose van de gemiddelde’.

H

Artikel 13.12 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het zevende lid wordt na ‘en bestaan uit een’ ingevoegd: ‘prognose van de gemiddelde’.

2. Er wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende:

 • 9. In geval van een elektriciteitsproductie-eenheid met een maximumcapaciteit van 100 MW of groter, wordt van de gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b. jaarlijks, uiterlijk op 1 april, een zo goed mogelijke schatting voor de komende drie jaar ter beschikking gesteld overeenkomstig de specificaties uit artikel 15, eerste lid, van de Verordening (EU) 543/2013. De netbeheerder draagt zo nodig zorg voor het doorgeven van deze gegevens aan het platform als bedoeld in artikel 3 van de Verordening (EU) 543/2013.

I

In artikel 13.13, zesde lid, wordt na ‘en bestaan uit een’ ingevoegd: ‘prognose van de gemiddelde’.

J

In artikel 13.14, zesde lid, wordt na ‘en bestaan uit een’ ingevoegd: ‘prognose van de gemiddelde’.

K

Artikel 13.15 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid vervalt: ‘, van elk afzonderlijk station dat direct gekoppeld is aan het landelijk hoogspanningsnet,’.

2. In het eerste lid vervalt: ‘, jaarlijks, uiterlijk op 1 april, inhoudende een zo goed mogelijke schatting voor de komende tien jaar,’.

3. In het eerste lid worden, na onderdeel d, drie nieuwe onderdelen toegevoegd, luidende:

 • e. de geaggregeerde belasting;

 • f. de geaggregeerde productie per primaire energiebron;

 • g. het blindvermogen met richting.

4. Onder vervanging van het tweede tot en met het achtste lid, komen het tweede lid tot en met het negende lid te luiden als volgt:

 • 2. Van de gegevens als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a tot en met g, wordt jaarlijks, uiterlijk op 1 april, een zo goed mogelijke schatting voor de komende tien jaar ter beschikking gesteld.

 • 3. Van de gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdeel e tot en met g. wordt jaarlijks, uiterlijk op 1 april, een zo goed mogelijke schatting voor het komende jaar ter beschikking gesteld.

 • 4. De gegevens als bedoeld in het tweede en derde lid worden verstrekt van elk afzonderlijk station dat direct gekoppeld is aan het landelijk hoogspanningsnet, onder vermelding van:

  • a. de naam van het station.

 • 5. Van de gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdeel e tot en met g, wordt maandelijks, uiterlijk op de vijfde dag van de maand, een zo goed mogelijke schatting voor de komende maand ter beschikking gesteld.

 • 6. De gegevens bedoeld in het eerste lid, onderdeel e tot en met g, worden dagelijks, uiterlijk om 15:15 uur voor de komende dag ter beschikking gesteld en bestaan uit een prognose van de gemiddelde MW-waarde en Mvar-waarde per kwartier.

 • 7. Wijzigingen ten opzichte van de overeenkomstig het zesde lid ter beschikking gestelde prognose van de hoeveelheid met het net uit te wisselen werkzaam vermogen, worden direct na het bekend worden van die wijziging aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet ter beschikking gesteld, in geval van een maximaal met het net uit te wisselen werkzaam vermogen:

  • a. groter dan 60 MW en kleiner dan 200 MW als de wijziging groter is dan 5% van de maximaal met het net uit te wisselen werkzaam vermogen;

  • b. groter dan of gelijk aan 200 MW als de wijziging groter is dan 10 MW.

 • 8. De gegevens als bedoeld in het vijfde tot en met zevende lid worden verstrekt van elk afzonderlijk overdrachtspunt van de aansluiting van elk afzonderlijk distributienet, onder vermelding van:

  • a. de EAN-code van de aansluiting, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Informatiecode elektriciteit en gas, waarachter het distributienet zich bevindt;

  • b. de EAN-code van het desbetreffende overdrachtspunt, als bedoeld in artikel 2.4, vierde lid.

 • 9. Het eerste tot en met achtste lid zijn van overeenkomstige toepassing op een beheerder van een gesloten distributiesysteem, aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet, waarbij:

  • a. tussen de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de desbetreffende beheerder van een gesloten distributiesysteem kan worden overeengekomen om op onderdelen af te wijken van het eerste tot en met het achtste lid;

  • b. de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet een verzoek van een beheerder van een gesloten distributiesysteem tot een andere overeenkomst niet op onredelijke gronden zal weigeren;

  • c. de overeenkomst als bedoeld in onderdeel b wordt vastgelegd in de aansluit-en transport-overeenkomst;

  • d. de gegevens, bedoeld in het eerste tot en met het achtste lid, op verzoek van de beheerder van het gesloten distributiesysteem worden aangeleverd door zijn BRP of indien het een beheerder van een gesloten distributiesysteem betreft als bedoeld in artikel 5.8. door de partij die in opdracht van de beheerder van het gesloten distributiesysteem namens hem deelneemt aan het elektronisch berichtenverkeer als bedoeld in paragraaf 13.5.

L

In artikel 13.16 wordt een lid toegevoegd, luidend:

 • 7. Het eerste lid, onderdeel b, is van overeenkomstige toepassing op aangeslotenen die beschikken over een elektriciteitsproductie-eenheid, een verbruiksinstallatie of een gesloten distributiesysteem aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet.

M

Artikel 13.17 wordt gewijzigd als volgt:

1. In zevende lid wordt na ‘en bestaan uit een’ ingevoegd: ‘prognose van de gemiddelde’.

2. Het negende lid komt te luiden als volgt:

 • 9. Het eerste tot en met achtste lid zijn van overeenkomstige toepassing op een beheerder van een gesloten distributiesysteem, aangesloten op een distributienet, waarbij:

  • a. anders overeengekomen tussen de netbeheerder van dat distributienet en de desbetreffende beheerder van een gesloten distributiesysteem kan worden overeengekomen om op onderdelen af te wijken van het eerste tot en met het achtste lid;

  • b. de netbeheerder van het desbetreffende distributienet een verzoek van een beheerder van een gesloten distributiesysteem tot een andere overeenkomst niet op onredelijke gronden zal weigeren;

  • c. de overeenkomst als bedoeld in onderdeel b wordt vastgelegd in de aansluit-en transportovereenkomst;

  • d. de gegevens als bedoeld in het eerste tot en met het achtste lid op verzoek van de beheerder van het gesloten distributiesysteem worden aangeleverd door zijn BRP of, indien het een beheerder van een gesloten distributiesysteem betreft als bedoeld in artikel 5.8 door de partij die in opdracht van de beheerder van het gesloten distributiesysteem namens hem deelneemt aan het elektronisch berichtenverkeer als bedoeld in paragraaf 13.5.

N

In artikel 13.18, achtste lid, wordt na ‘en bestaan uit een’ ingevoegd: ‘prognose van de gemiddelde’.

O

In artikel 13.19 wordt ‘transportprognoses’ vervangen door: ‘prognoses’.

P

In artikel 13.29 wordt ‘artikel 2.5’ vervangen door: ‘artikel 2, vijfde lid,’.

Q

In artikel 13.31, onderdeel c, wordt ‘artikelen 13.5 tot en met 13.7’ vervangen door: ‘artikelen 13.5 tot en met 13.8’.

R

In de titel van paragraaf 13.5 wordt ‘de gegevensuitwisseling bedoeld in dit hoofdstuk’ vervangen door: ‘gegevensuitwisseling’.

S

Artikel 13.32 komt te luiden als volgt:

 • 1. Ten behoeve van de gegevensuitwisseling, als bedoeld in de artikelen 10.11 tot en met 10.28, en de artikelen 13.1 tot en met 13.8, artikelen 13.11 tot en met 13.18, stellen de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de overige netbeheerders in onderling overleg regels vast ten aanzien van hetgeen tussen de netbeheerders onderling alsmede tussen hen en BRP's en voor zover van toepassing aangeslotenen geldt omtrent:

  • a. berichtspecificaties voor de (elektronische) berichtenuitwisseling waaronder mede begrepen gegevensuitwisseling via een webportal;

  • b. procedures en specificaties van het te gebruiken centrale communicatiesysteem voor de geautomatiseerde berichtenuitwisseling waaronder mede begrepen gegevensuitwisseling via een web-portal:

  • c. communicatieprotocollen voor de dagelijkse gegevensuitwisseling;

  • d. specificaties waaraan de energieprogramma’s en daarmee verband houdende berichten voldoen;

  • e. specificaties waaraan de prognoses voldoen;

  • f. het tijdschema waarbinnen het aanleveren en wijzigen van prognoses geschiedt;

  • g. specificaties waaraan de kwaliteitscontrole van de gegevensuitwisseling voldoet;

  • h. de bewaartermijn voor de verschillende soorten berichten, waarbij rekening wordt gehouden met wettelijke bewaartermijnen en met het doel van het desbetreffende bericht.

T

Na artikel 13.36 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 13.37

Ten behoeve van de gegevensuitwisseling, als bedoeld in de artikelen 10.31 tot en met 10.38, worden de op die gegevensuitwisseling van toepassing zijnde delen van de internationale normreeks IEC 61850: ‘Communication networks and systems for power utility automation' toegepast.

U

Artikel 15.1, tweede lid, komt te luiden als volgt:

 • 2. Indien in deze code wordt verwezen naar andere wet- en regelgeving of naar een nationale, Europese of internationale norm, is, tenzij anders vermeld, de meest recent vastgestelde versie van deze wet- en regelgeving of norm van toepassing. Indien de norm wordt neergelegd in een wettelijke regeling dan wordt deze norm toegepast zodra deze wettelijke regeling van kracht wordt.

ARTIKEL II

De Meetcode elektriciteit wordt gewijzigd als volgt:

Artikel 6.3.6 komt te luiden als volgt:

Indien in deze code wordt verwezen naar andere wet- en regelgeving of naar een nationale, Europese of internationale norm, is, tenzij anders vermeld, de meest recent vastgestelde versie van deze wet- en regelgeving of norm van toepassing. Indien de norm wordt neergelegd in een wettelijke regeling dan wordt deze norm toegepast zodra deze wettelijke regeling van kracht wordt.

ARTIKEL III

De Begrippencode elektriciteit wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1.1 vervallen de begrippen ‘Normale toestand’ en ‘Transportprognose’.

B

In artikel 1.1 wordt op alfabetische volgorde het volgende begrip ingevoegd:

Prognose:

Een door de aangeslotene of diens BRP per tijdsperiode opgestelde en bij de betreffende netbeheerder ingediende planning van de som van afname of invoeding per primaire energiebron per overdrachtspunt van de aansluiting of verzamelpunt dat valt onder de verantwoordelijkheid van de aangeslotene of diens BRP;

C

In artikel 1.1 wordt in het begrip Verzamelpunt twee maal ‘transportprognoses’: vervangen door: ‘prognoses’.

ARTIKEL IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 november 2020

Autoriteit Consument en Markt, namens deze: M.R. Leijten bestuurslid

Als u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. Stuur uw gemotiveerde bezwaarschrift naar de Autoriteit Consument en Markt, Juridische Zaken, postbus 16326, 2500 BH Den Haag. Graag ontvangen wij uw bezwaarschrift binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. In uw bezwaarschrift kunt u de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter.

TOELICHTING

1 Samenvatting

 • 1. Met dit codebesluit wijzigt de ACM op voorstel van de gezamenlijke netbeheerders de Netcode elektriciteit, de Meetcode elektriciteit en de Begrippencode elektriciteit. De wijzigingen gaan over de regels voor de gegevensuitwisseling tussen partijen en netbeheerders en netbeheerders onderling en volgen uit Europese afspraken.

2 Aanleiding en gevolgde procedure

 • 2. De ACM stelt op grond van artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet) regelgeving vast voor de energiemarkt. Dit besluit is tot stand gekomen op basis van een voorstel van Netbeheer Nederland dat de ACM op 20 juli 2020 heeft ontvangen. Met dit voorstel wil Netbeheer Nederland de bestaande eisen wijzigen zoals die gelden voor de gegevensuitwisseling tussen marktpartijen en netbeheerders.

 • 3. De ACM is van mening dat het voorstel geen technische voorschriften bevat bedoeld in Richtlijn 2015/1535. Om die reden zijn de voorwaarden in dit besluit niet in ontwerp ter notificatie aangeboden.

3 Beoordeling

3.1 Procedureel

 • 4. De ACM constateert dat het voorstel op 25 juni 2020 in een overleg met representatieve organisaties is besproken. In het voorstel is een verslag opgenomen van dit overleg en de indieners hebben in het voorstel aangegeven welke gevolgtrekkingen zij hebben verbonden aan de zienswijzen die organisaties naar voren hebben gebracht. Naar het oordeel van de ACM voldoet het voorstel daarmee aan de vereisten bedoeld in artikel 33, eerste en tweede lid, van de E-wet.

3.2 Inhoudelijk

 • 5. Deze codewijziging wijzigt de Netcode elektriciteit, de Meetcode elektriciteit en de Begrippencode elektriciteit. Deze wijzigingen vloeien voort uit de methodologie zoals bedoeld in artikel 40, zesde lid, van Verordening (EU) 2017/1484. (hierna: SO Verordening). Deze methodologie, ook wel KORRR1 (Key Organisational Requirements, Roles and Responsibilities) genoemd, is op 19 januari 2019 door de toezichthouders van de Europese Unie goedgekeurd en is op 19 juni 2019 door ACER2 vastgesteld. Deze methodologie regelt de taken en verantwoordelijkheden tussen partijen over de gegevensuitwisseling. De ACM is van mening dat met deze codewijziging de codes in overeenstemming worden gebracht met deze methodologie. Daarnaast worden ook wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van enkele andere methodologieën die op basis van de SO Verordening zijn vastgesteld. Tenslotte worden enkele andere wijzigingen over de gegevensuitwisseling vastgesteld.

 • 6. De ACM komt tot het oordeel dat de wijzigingen die Netbeheer Nederland voorstelt in overeenstemming zijn met de belangen, regels en eisen bedoeld in artikel 36, eerste en tweede lid, van de E-wet.

 • 7. De ACM heeft grammatica, spelling en interpunctie in het codevoorstel waar nodig gecorrigeerd. Daarnaast heeft de ACM enkele tekstuele aanpassingen gedaan om de codebepalingen te verduidelijken.

4 Artikelsgewijze toelichting

4.1 Wijzigingen KORRR

 • 8. In artikel 13.9, eerste lid, van de Netcode elektriciteit worden de tijdstippen voor het actualiseren van gegevens gewijzigd. Deze wijzigingen zijn een gevolg van artikel 15, eerste lid, van de KORRR waarin eisen zijn opgenomen over het actualiseren van de structurele data van significante netgebruikers (hierna: SNG’s).

 • 9. Aan artikel 13.9, tweede lid, van de Netcode elektriciteit wordt een nieuw onderdeel c toegevoegd waarin wordt bepaald dat gegevens opnieuw verstrekt moeten worden wanneer de observatiezone verandert, of wanneer een fout wordt gevonden in eerder verstrekte gegevens. Daarnaast ontbreekt in de aanhef van het tweede lid een verwijzing naar artikel 13.8 van de Netcode elektriciteit. Deze verwijzing wordt in de aanhef van het eerste lid opgenomen. Deze wijzigingen zijn een gevolg van artikel 11, eerste lid, van de KORRR waarin eisen zijn opgenomen over het wijzigen van de structurele gegevens van de elementen die behoren tot de observatiezone.

 • 10. In artikel 13.15 en artikel 13.17, negende lid, van Netcode elektriciteit wordt toegevoegd dat beheerders van gesloten distributiesystemen (hierna: GDS-beheerders) de gegevens die noodzakelijk zijn voor de derden-toegang ofwel zelf aanleveren, of dit laten uitvoeren door een partij die namens hen optreedt als faciliterend netbeheerder. Deze wijzigingen zijn een gevolg van artikel 1, vierde lid, van de KORRR. Hierin is bepaald dat de eisen die voortvloeien uit de KORRR ook gelden voor GDS-beheerders. De GDS-beheerder heeft op grond van deze bepaling in de KORRR de keuze om het elektronisch berichtenverkeer zelf uit te voeren, of dit door een netbeheerder namens hem te laten uitvoeren.

 • 11. In artikel 13.16, eerste lid, onderdeel b, van de Netcode elektriciteit is de communicatie tussen transmissiesysteembeheerders (hierna: TSB’s) en de distributiesysteembeheerders (hierna: DSB's) vastgelegd. Aan dit onderdeel wordt toegevoegd dat deze communicatie ook van toepassing is tussen TSB’s en SNG’s. Deze wijziging volgt uit artikel 9, zesde lid, van de KORRR. Hierin is bepaald dat de communicatie van de TSB naar de SNG’s moet worden vastgelegd.

 • 12. In artikel 13.31 van de Netcode elektriciteit wordt de toegang tot de structurele gegevens geregeld. Voor SNG’s en aansluitingen van HVDC-systemen was dit in dit artikel nog niet geregeld. Daarom wordt in artikel 13.31 een verwijzing opgenomen naar artikel 13.8, waarin de structurele gegevens van SNG’s en aansluitingen van HVDC-systemen zijn vastgelegd. Deze wijziging is een gevolg van artikel 5, eerste lid, van de KORRR. Hierin is bepaald dat de netbeheerder een SNG toegang moet geven tot de structurele gegevens die hij over deze SNG heeft vastgelegd.

 • 13. In artikel 13.32, eerste lid, van de Netcode elektriciteit worden drie wijzigingen doorgevoerd. In het eerste lid wordt bepaald welke regels die gelden voor de gegevensuitwisseling, in onderling overleg moeten worden opgesteld. Om duidelijk te maken dat ook de uitwisseling van plannings-en prognosegegevens onder het bereik van artikel 13.32 valt, wordt ten eerste de aanhef van het eerste lid gewijzigd. Deze wijziging is een gevolg van artikel 7 van de KORRR. Hierin is bepaald dat TSB’s in overleg met de DSB's het format voor de structurele gegevensuitwisseling moeten specificeren. Ten tweede wordt een nieuw onderdeel g toegevoegd waarin wordt bepaald dat er specificaties moeten worden opgesteld waaraan de kwaliteitscontrole van de uit te wisselen informatie moet voldoen. Deze wijziging is een gevolg van artikel 3, eerste lid, van de KORRR. Hierin is bepaald dat de verstrekker van informatie verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de verstrekte informatie.

 • 14. Artikel 3, vierde lid, van de KORRR schrijft daarnaast voor dat de omvang en de mogelijke gevolgen van de kwaliteitscontrole op nationaal niveau gedefinieerd moeten worden. Ten derde wordt een nieuw onderdeel h toegevoegd waarin wordt bepaald dat de bewaartermijnen voor de verschillende soorten berichten moeten worden vastgelegd. Daarbij dient, naast de wettelijke bewaartermijnen, ook rekening te worden gehouden met het doel van het desbetreffende bericht. Deze wijziging is een gevolg van artikel 6, tiende lid, van de KORRR. Hierin is bepaald dat de bewaartermijnen van gegevens in nationale regelgeving moeten zijn vastgelegd.

 • 15. Artikel 15.1, derde lid, van de Netcode elektriciteit en artikel 6.3.6 van de Meetcode elektriciteit worden gewijzigd waardoor duidelijk wordt dat, wanneer in de codes verwezen wordt naar andere wet- en regelgeving, altijd de actuele van toepassing zijnde versie van die wet- en regelgeving bedoeld is. Deze wijziging is een gevolg van artikel 2, derde lid, onderdeel c, van de KORRR waarin deze eis gesteld wordt.

4.2 Overige verbeterpunten m.b.t. gegevensuitwisseling:

 • 16. In de Netcode elektriciteit wordt het begrip 'transportprognose' gewijzigd in 'prognose'. Deze wijziging wordt uitgevoerd om de artikelen in Netcode elektriciteit beter aan te laten sluiten bij de bepalingen uit RfG Verordening3 en artikel 40(5) van de SO Verordening. Daarnaast wordt ook in de Begrippenlijst elektriciteit het begrip 'transportprognose' gewijzigd in 'prognose' waarbij ook de definitie van dit begrip gewijzigd wordt. Tenslotte wordt de definitie van het begrip ‘verzamelpunt' in de Begrippencode elektriciteit aangepast en komt het begrip 'normale toestand' te vervallen.

 • 17. Artikel 13.15 van de Netcode elektriciteit wordt gewijzigd waardoor duidelijk wordt welke gegevens per station, en welke per overdrachtspunt, moeten worden uitgewisseld. Hiervoor worden het eerste en derde lid samengevoegd tot een nieuw eerste lid. In de daarop volgende leden worden achtereenvolgens bepaald welke gegevens binnen welke termijnen moeten worden uitgewisseld, welke gegevens per station, en welke per overdrachtspunt aangeleverd moeten worden.

 • 18. In de artikelen 13.11 tot en met 13.15, 13.17 en 13.18 van de Netcode elektriciteit worden de bepalingen over de prognosegegevens gewijzigd. Op grond van de Generation and Load Data Provisioning Methodology4 mogen prognoses niet meer gebaseerd zijn op uurmaxima, maar dienen deze gebaseerd te zijn op kwartiergemiddelden. Daarom wordt in genoemde artikelen de gegevens gewijzigd in een prognose van de gemiddelde MW-waarde per kwartier.

 • 19. In de artikelen 13.11 en 13.12 van de Netcode elektriciteit wordt een aanvullende transparantie bepaling opgenomen. In de Transparantieverordening5 is bepaald dat elektriciteitsproductie-eenheden groter dan 100 MW hun niet-beschikbaarheid jaarlijks moeten melden voor de komende drie jaar. Dit kunnen producenten direct bij TenneT indienen, of naar het Transparancy platform van Entso-E sturen. Omdat TenneT al over deze gegevens beschikt voor de uitvoering van de EU-netveiligheidsanalyses, wordt daarom in artikelen 13.11 en 13.12 voor deze groep producenten geregeld dat zij hun niet-beschikbaarheid gegevens uitsluitend bij TenneT hoeven in te dienen. TenneT heeft vervolgens de taak om deze gegevens namens de producent aan het Transparancy platform van Entso-E te verstrekken.

 • 20. In artikel 9.17 van de Netcode elektriciteit wordt de voorziene niet-beschikbaarheid-planning (hierna: VNB-planning) van 110/150 kV gekoppelde componenten toegevoegd. Ook wordt toegevoegd dat afstemming over de VNB-planning ook kan plaatsvinden tussen netbeheerders onderling. Aanleiding van deze wijziging is dat uit de methodologie, zoals bedoeld in artikel 84 van de SO Verordening, volgt dat de artikelen 85 tot en met 100 van de SO Verordening alleen betrekking hebben op 220/380 kV gekoppelde assets. Om te voorkomen dat daardoor gekoppelde componenten van een lager spanningsniveau niet meer worden opgenomen in de VNB-planning, wordt deze groep opgenomen in artikel 9.17.

 • 21. In artikel 4.8 van de Netcode elektriciteit zijn eisen opgenomen over de simulatiemodellen voor verbruiksinstallaties. Omdat de eisen over de simulatiemodellen van productie-eenheden zijn opgenomen in de artikelen 13.3 en 13.5 van de Netcode elektriciteit is het, vanwege de consistentie, beter om de eisen over de simulatiemodellen op dezelfde plaats vast te leggen. Daarom worden deze eisen voor verbruiksinstallaties toegevoegd aan de artikelen 13.3 en 13.5 en komt artikel 4.8 te vervallen.

 • 22. In artikel 13.29 is een redactionele correctie aangebracht.

’s-Gravenhage, 12 november 2020

Autoriteit Consument en Markt, namens deze: M.R. Leijten bestuurslid


X Noot
1

KORRR : Key Organisational Requirements, Roles and Responsibilities

X Noot
2

ACER: European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators

X Noot
3

Verordening (EU) Nr. 2016/631 van de Commissie van 14 april 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net.

X Noot
4

Zoals bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer.

X Noot
5

Verordening (EU) Nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011, betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie.