Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpsterlandStaatscourant 2020, 59079Ruimtelijke plannenOntwerp-bestemmingsplan “Beetsterzwaag - Kom”

Logo Opsterland

Wat ligt er ter inzage en voor wie en wanneer

Met ingang van donderdag 12 november 2020 ligt gedurende zes weken het ontwerp-bestemmingsplan “Beetsterzwaag - Kom” (plannummer NL.IMRO.0086.02BPKom-0201) voor eenieder ter inzage.

 

U kunt het digitale plan raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunt u via “Plannen zoeken” het plan oproepen via het invullen van de locatie of het plannummer. Daarnaast is een afdruk van het digitale plan in te zien bij de receptie van het gemeentehuis, Hoofdstraat 82 te Beetsterzwaag. Let op! Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. Voor het inzien van de stukken maakt u eerst een afspraak door te bellen met (0512) 386 222.Het digitale plan is eveneens te raadplegen op www.opsterland.nl door middel van een link naar www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Strekking van het bestemmingsplan

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op nagenoeg de dorpskom van Beetsterzwaag in de gemeente Opsterland. Met dit bestemmingsplan wordt een actuele juridisch-planologische regeling gegeven voor het gebied. Het ruimtelijk kwaliteitsplan dat als bijlage bij het bestemmingsplan is opgenomen, vormt een aanvulling op de welstandscriteria waaraan bouwaanvragen zullen worden getoetst. De geldende gebiedscriteria en uitgangspunten van deze plannen zijn, waar nodig en mogelijk, voorzien van een passende regeling in het bestemmingsplan.

 

Reageren?

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kan een ieder:

- Schriftelijk zijn zienswijze op het genoemde ontwerp-bestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Opsterland, Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag;

- Mondeling een zienswijze geven op het ontwerp-bestemmingsplan (na uitdrukkelijke vermelding) bij team Samen Werken (bestemd voor de gemeenteraad). U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat Ruimtelijke Plannen, tel. (0512) 386 340.

 

Daarnaast kan bij de medewerkers van team Samen Werken nadere informatie worden verkregen over de inhoud en achtergronden van het genoemde ontwerp-bestemmingsplan.

Beetsterzwaag, 11 november 2020

Burgemeester en wethouders van Opsterland.