Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst NoordzeekanaalgebiedStaatscourant 2020, 5859VergunningenGemeente Amsterdam - Wabo, uitgebreide procedure, vergunning verleend, Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam

Logo Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam bekend dat zij een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend. Overeenkomstig artikel 6.2 van de Wabo treedt deze vergunning in afwijking van artikel 6.1 van de Wabo terstond na bekendmaking in werking.

 

Het betreft een vergunning voor het realiseren van een draaiplateau voor expeditieverkeer t.b.v. het EMA gebouw op de locatie Domenico Scarlattilaan 6 te Amsterdam.

Aanvrager: Dura Vermeer Bouw Midden West

OLO-nummer: 4616901

Zaaknummer: 9148145 https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0363.T1804PBGST-VG01

 

Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerp.

Inzage 

De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken digitaal ter inzage op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen en bij de gemeente Amsterdam, Stadsloket Centrum, bij de afsprakenbalie van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur, Amstel 1 (Stopera) te Amsterdam.

De locatie van de beschikking wordt verbeeld op (https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0363.K1904PBGST-VG01

 

Beroep 

Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening, het referentienummer/kenmerk van dit besluit (of stuur een kopie van het besluit mee) en de reden(en) waarom u beroep instelt.

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Afdeling Voorlopige Voorzieningen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het behandelen van een verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht.

Voor meer informatie over het maken van bezwaar kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nlhttp://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid.html. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).