Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2020, 58202Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 november 2020, nr. 2020-0000126404, tot wijziging van de Regeling compensatie transitievergoeding in verband met het stellen van regels met betrekking tot de aanvraag van compensatie van de transitievergoeding bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming vanwege pensionering of overlijden van de werkgever

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 673e, zevende lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling compensatie transitievergoeding wordt als volgt gewijzigd:

A

Voor artikel 1 wordt een paragraafaanduiding ingevoegd, luidende:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

B

Artikel 1a wordt als volgt gewijzigd:

1. De begripsbepaling ‘aanvraag’ vervalt.

2. De volgende begripsbepalingen worden in de alfabetische rangschikking ingevoegd:

Aanvraag van compensatie na langdurige arbeidsongeschiktheid: verzoek van de werkgever tot verstrekking van de vergoeding, bedoeld in artikel 673e, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

Aanvraag van compensatie vanwege de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming: verzoek van de werkgever tot verstrekking van de vergoeding, bedoeld in artikel 673e, eerste lid, aanhef en onderdeel b, onder 1° of 3°, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;.

C

Voor artikel 2 wordt een paragraafaanduiding ingevoegd, luidende:

Paragraaf 2. Aanvraag van compensatie na langdurige arbeidsongeschiktheid

D

In de artikelen 2 en 3, eerste lid, wordt na ‘aanvraag’ ingevoegd ‘van compensatie na langdurige arbeidsongeschiktheid’.

E

Onder vernummering van de artikelen 4 en 5 tot 6 en 7 wordt na artikel 3 een paragraaf ingevoegd, luidende:

Paragraaf 3. Aanvraag van compensatie vanwege de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming

Artikel 4. Aanvraagtermijn

De aanvraag van compensatie vanwege de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming wordt afgewezen, indien deze wordt ingediend:

  • a. voordat de volledige vergoeding in verband met het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer is verstrekt; of

  • b. meer dan twaalf maanden na de dag van indiening van het eerste verzoek op basis van artikel 2 van het Besluit compensatie transitievergoeding bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming, dat heeft geleid tot toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen, hetzij dat heeft geleid tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter, als bedoeld in artikel 7 van genoemd besluit.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 2 november 2020

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

TOELICHTING

Met de wijziging van de Regeling wordt geregeld wanneer een aanvraag gedaan kan worden in het kader van de compensatieregeling voor de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging wegens pensionering of overlijden van de werkgever. Opgemerkt wordt dat het onderdeel ziekte of gebreken uit artikel 673e, eerste lid, onderdeel b, onder 2˚, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek nog niet in werking is getreden. Aanvragen in verband met bedrijfsbeëindiging van de werkgever wegens ziekte of gebreken zullen derhalve door UWV niet in behandeling worden genomen.

De aanvraag kan allereerst alleen gedaan worden voor (transitie)vergoedingen die in hun geheel zijn betaald. Indien een werkgever de vergoeding in termijnen betaalt, bijvoorbeeld vanwege een verslechterde financiële situatie, kan de compensatieaanvraag pas ingediend worden op het moment dat de laatste termijn is voldaan. Dit geldt voor alle vergoedingen die de werkgever in het kader van de compensatie bij bedrijfsbeëindiging wegens pensionering of overlijden wil laten compenseren. Indien de werkgever hiervoor kiest, kan hij meerdere compensatieaanvragen indienen, als dit bijvoorbeeld financieel beter uitkomt. Gezien de voorwaarde dat vergoedingen in hun geheel betaald moeten zijn voordat compensatie aangevraagd kan worden, is dit alleen mogelijk door eerst één of meer vergoedingen volledig te betalen, waarna de werkgever hiervoor compensatie kan aanvragen, om vervolgens weer één of meer vergoeding(en) te betalen en daar vervolgens compensatie voor aan te vragen.

Een andere voorwaarde voor het doen van een geldige aanvraag is dat de aanvraag moet worden ingediend binnen 12 maanden na de dag waarop het eerste verzoek, bedoeld in artikel 2 van het Besluit compensatie transitievergoeding bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming, is ingediend dat heeft geleid tot toestemming voor het ontslag door UWV of dat heeft geleid tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter. In het kader van de compensatieaanvraag moet de werkgever voor minimaal één werknemer toestemming ontvangen voor ontslag wegens verval van arbeidsplaatsen in verband met de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming. Dit is geregeld in artikel 2 van het Besluit compensatie transitievergoeding bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming. Nadat de eerste toestemming (door UWV dan wel de rechter) is verleend heeft de werkgever 12 maanden de tijd om de nog lopende arbeidsovereenkomsten te beëindigen, de (transitie)vergoedingen te betalen en vervolgens een aanvraag in te dienen bij UWV.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees