Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FlevolandStaatscourant 2020, 57843Ruimtelijke plannenProvincie Flevoland & Overijssel - bekendmaking hoofdbesluiten project N307 Roggebot-Kampen, Gebiedsontwikkeling IJsseldelta fase 2

Logo Flevoland

In het kader van de gebiedsontwikkeling IJsseldelta fase 2 worden in de regio Dronten-Kampen maatregelen genomen om de weg N307 te verbeteren, de waterveiligheid te vergroten en een bijdrage te leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Het doel is om vanaf 2022 het hoogwater van de IJssel via het Reevediep naar het IJsselmeer te leiden. Daarvoor wordt onder andere de Roggebotsluis verwijderd en de vaargeul veranderd.

De N307 tussen Roggebot en Kampen wordt vernieuwd en er wordt een nieuwe brug over het Drontermeer gebouwd. De huidige weg met de rotonde bij de Roggebotsluis maakt plaats voor nieuwe infrastructuur waarbij de N306 onder de N307 doorgaat. De N307 wordt vernieuwd over een traject van circa 3,5 kilometer in de gemeenten Kampen en Dronten. De nieuwe infrastructuur scheidt langzaam en snel verkeer. De brug krijgt een doorvaarthoogte van 7 meter en een beweegbaar gedeelte. Het resultaat is een vlottere doorstroming en een veiliger situatie voor het verkeer op de weg en op het water.

Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren zijn de volgende (hoofd)besluiten nodig:

 • Een projectplan Waterwet verwijdering Roggebotsluis van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, en de goedkeuring daarvan door Gedeputeerde Staten van de provincies Flevoland en Overijssel.

 • Een projectplan Waterwet van het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta, en de goedkeuring daarvan door de Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.

 • Een bestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening van de gemeenteraad van de gemeente Dronten.

 • Een bestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening van de gemeenteraad van de gemeente Kampen.

 • Een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

 • Een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel met instemming van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland.

 • Een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.

 • Een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland.

De ontwerpen van de projectplannen Waterwet, bestemmingsplannen en vergunningen Wet natuurbescherming hebben ter inzage gelegen van donderdag 16 april 2020 tot en met woensdag 27 mei 2020. Over deze ontwerpbesluiten zijn in totaal 22 zienswijzen naar voren gebracht. In de Nota van Beantwoording die bij de definitieve besluiten is gevoegd leest u het antwoord van de bevoegd gezagsinstanties op de ingediende zienswijzen en of de zienswijzen aanleiding zijn geweest om de besluiten te wijzigen ten opzichte van de ontwerpbesluiten.

De ontwerpen van de ontgrondingenvergunningen hebben ter inzage gelegen van donderdag 13 augustus 2020 tot en met woensdag 23 september 2020. Over deze ontwerpbesluiten zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

Op de voorbereiding en bekendmaking van de besluiten zijn provinciale coördinatiebesluiten (in samenhang met gemeentelijke coördinatiebesluiten) van toepassing die zijn genomen voor de ontwikkeling van IJsseldelta fase 2.

Waar en wanneer kunt u het besluit inzien?

De definitieve besluiten en de bijbehorende stukken liggen van donderdag 5 november 2020 tot en met woensdag 16 december 2020 ter inzage op de volgende locaties:

 • Gemeentehuis Dronten, De Rede 58 te Dronten.

 • Gemeentehuis Kampen, Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen.

In verband met maatregelen tegen het Corona-virus bestaat de mogelijkheid dat deze gemeentehuizen niet gedurende de gehele inzagetermijn open zijn. U wordt verzocht in dat geval een afspraak te maken om de stukken in te zien. De afspraak kunt u maken met de heer L. Haverkort. Gebruik hiervoor mail (lars.haverkort@flevoland.nl), Whatsapp of telefoon (06 4069 8625). Vanwege de bijzondere omstandigheden wordt dan in overleg met u bepaald waar en wanneer u de stukken kunt inzien.

Alle documenten zijn digitaal te raadplegen via www.ijsseldeltaprogramma.nl, op de pagina van N307 Roggebot-Kampen onder de kop Bekendmakingen. De bestemmingsplannen van de gemeenten Kampen en Dronten kunt u tevens digitaal raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op planidentificatienummer NL.IMRO.0166.00991240-VB01 (gemeente Kampen) en NL.IMRO.0303.8091-VA01 (gemeente Dronten).

Hoe kunt u beroep instellen?

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, te weten van donderdag 5 november 2020 tot en met woensdag 16 december 2020, kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Deze rechter beslist in enige instantie over de ingestelde beroepen.

Het instellen van beroep is mogelijk voor:

 • belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht;

 • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij hierover geen zienswijze naar voren hebben gebracht;

 • belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht in het besluit, ook wanneer zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht.

Het ondertekende beroepschrift dient tenminste te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (zo mogelijk een kopie hiervan bijvoegen);

 • een opgave van de redenen waarom de indiener zich niet met het besluit kan verenigen.

Crisis- en herstelwet

Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet is van toepassing op het besluit. Voor het instellen van beroep betekent dit:

 • dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen;

 • dat het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend;

 • dat beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Inwerkingtreding en verzoek om voorlopige voorziening

Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Toewijzing van de voorlopige voorziening kan inhouden dat één of meer besluiten niet in werking treden.

Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Griffierecht

Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoekschrift om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Meer informatie over de beroepsprocedure vindt u op de internetsite van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.

Vragen

Voor vragen en nadere informatie over het project en de procedure kunt u terecht bij de coördinator procedures IJsseldelta fase 2, de heer L. Haverkort, telefonisch via 06 4069 8625.