Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarenStaatscourant 2020, 57804Ruimtelijke plannenGewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Kom Esch 2020”

Logo Haaren

Burgemeester en wethouders maken op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Haaren in zijn vergadering van 29 oktober 2020 het bestemmingsplan “Kom Esch 2020” gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan betreft een actualisatie van het geldende bestemmingsplan ‘Kom Esch’. Daarnaast voorziet het bestemmingsplan ook in de actualisatie van het bestemmingsplan voor het voormalige klooster Sancta Monica.

Inzien stukken

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan, het besluit tot vaststelling en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 5 november 2020 gedurende zes weken (tot en met woensdag 16 december 2020) ter inzage. Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en onze website www.haaren.nl. Hier klikt u onder het kopje “Wonen en (ver)bouwen” op “Bestemmingsplannen” en zo komt u bij het bestemmingsplan. Indien u het plan raadpleegt via www.ruimtelijkeplannen.nl, kunt u zowel op het adres zoeken als op het planidentificatienummer. Het planidentificatienummer voor dit plan is NL.IMRO.0788.BP20ESCKomEsch-VST1. Ten slotte zijn de stukken tijdens de openingstijden in te zien aan de balie van de Gemeentewinkel. Om deze documenten in te zien moet u vooraf een afspraak maken. Hiervoor kunt u bellen naar (0411-) 62 72 82.

Beroep

Gedurende de beroepstermijn (vrijdag 6 november 2020 tot en met donderdag 17 december 2020) kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen het besluit van de gemeenteraad tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Beroep kan worden ingesteld door:

  • 1.

    degenen die eerder een zienswijze indienden;

  • 2.

    een belanghebbende die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad in te dienen;

  • 3.

    iedere belanghebbende, voor zover het beroep is gericht tegen de door de gemeenteraad in het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen.

Het besluit van de gemeenteraad tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Bovengenoemden kunnen, indien zij beroep instellen, tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dit geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Haaren, 4 november 2020

Burgemeester en wethouders van Haaren