Verkeersbesluit elektrische laadpalen gemeente Veere - Borné t.h.v. nr. 14 te Zoutelande

Logo Veere

 

Besluit

Het college van burgemeester en wethouders van Veere neemt een verkeersbesluit voor de volgende straat:

Borné t.h.v. huisnummer 14

Het gaat om de volgende maatregel:

Het aanwijzen van meerdere parkeerplaatsen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische personenauto's met gebruik van de laadpaal.

Aanleiding

De bovengenoemde straten zijn in beheer bij de gemeente Veere. De gemeente Veere wil het elektrisch vervoer bevorderen, aangezien zij de voordelen van elektrisch rijden inziet. De belangrijke voordelen van elektrische auto's zijn dat zij geen CO2 en fijnstof uitstoten en daarmee minder schadelijk voor het milieu zijn. Bovendien zijn elektrische auto's stiller en veroorzaken minder stank. Daarom laat de gemeente Veere parkeervoorzieningen voor het opladen van elektrische voertuigen inrichten.

Hiervoor worden standaard twee parkeerplaatsen gereserveerd, twee parkeerplaatsen voor iedere laadpaal. Door vele voordelen van elektrisch rijden wordt het verloren gaan van een openbare parkeerplaats ten gunste van een parkeerplaats voor een selecte groep gebruikers als acceptabel gezien.

Wettelijk kader

Voor de volgende maatregel is een verkeersbesluit vereist:

Het reserven van maximaal 2 parkeerplaatsen voor het opladen van een elektrisch voertuig ter hoogte van Borné 14 te Zoutelande.

De onderstaande belangen zijn de basis voor het verkeersbesluit. Zij staan in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994:

- het bevorderen van een doelmatig of zuinig energieverbruik (artikel 2, lid 3);

- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer (artikel 2, lid 2, sub a).

 

Advies politie

De politie ziet erop toe dat de verkeersregels worden nageleefd. Daarom is het plan ook met haar besproken. Zij is akkoord met dit besluit.

Besluit

Het verkeersbesluit nemen voor:

Het aanwijzen van maximaal 2 parkeerplaatsen aan de ondergenoemde straten als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische personenauto's met gebruik van de laadpaal, door het plaatsen van het bord E04 (RVV 1990), met onderbord met de tekst "alleen opladende elektrische auto", met onderbord OB504. Het betreft de volgende straat: Borné, Zoutelande.

Domburg, 23 januari 2020

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouder van gemeente Veere

Dhr. H. van de Zande

Afdelingshoofd Openbare Ruimte

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: het College van burgemeester en wethouders van Veere, Postbus 1000, 4357 ZV Domburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

 • a.

  naam en adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar.

Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.

 

Naar boven