Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZundertStaatscourant 2020, 57510VerkeersbesluitenVerkeersbesluit opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken t.h.v. Papierberk 15 te Zundert

Logo Zundert

KENMERK: Z20-006210

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

Gelezen het bepaalde in art. 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 zijn burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van een verkeersbesluit.

Gelet op artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994, dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

UIT HET OOGPUNT VAN

• het beschermen van weggebruikers en passagiers;

• het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

• het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

Is het gewenst om de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken t.h.v. Papierberk 15 te Zundert op te heffen.

MOTIVERING

Overwegende dat:

• er op 5 oktober 2020 een verzoek is ontvangen voor het opheffen van de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken t.h.v. Papierberk 15 te Zundert;

• deze gehandicaptenparkeerplaats bij besluit van 1 augustus 2014 (Staatscourant 2014, 22443) is aangewezen;

• aanvrager heeft aangegeven dat hij is verhuisd;

• de noodzaak voor de aanwezigheid van de gehandicaptenparkeerplaats daarmee is vervallen;

• het wenselijk is om de gehandicaptenparkeerplaats op te heffen, waardoor een openbare parkeerplaats ontstaat;

• het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee eenieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven.

GEHOORD

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overlegd met de politie Zeeland-West-Brabant. De politie heeft op 26 oktober 2020 positief advies gegeven;

Dit overwegende komt het college tot de afweging dat er geen sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeersmaatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht.

BESLUIT

1. De gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, t.h.v. Papierberk 15 te Zundert, op te heffen, door verwijdering van bord E6 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderbord OB309 V.N.V.F.

 

Zundert, 3 november 2020

 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Zundert,

namens dezen,

drs. J.W.F. Compagne

Gemeentesecretaris

 

MEDEDELINGEN

Bezwaar

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Zorg dat u binnen zes weken na de datum van publicatie van het besluit bezwaar maakt. Anders kunnen wij uw bezwaar niet meer behandelen.

U kunt uw bezwaarschrift op papier bij ons inleveren. Het is niet mogelijk om per e-mail bezwaar te maken. U schrijft een brief met minimaal de volgende onderdelen:

• Uw naam en adres

• Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft

• Tegen welk besluit u bezwaar maakt

• Kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt

• Waarom u daartegen bezwaar maakt

• Uw handtekening

U stuurt uw bezwaarschrift naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. U kunt het bezwaarschrift ook bij de receptie van het gemeentehuis inleveren.

U kunt de rechter vragen om voorlopig te oordelen

Het besluit treedt in werking de dag na de datum van publicatie of de dag na afloop van de bezwaartermijn. Het besluit blijft bijna altijd gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over ons besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Meer informatie vindt u op: www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed.

Aanvragen

U kunt de voorlopige voorziening op twee manieren aanvragen:

1. Digitaal via www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed > Meer over een voorlopige voorziening > Verzoek indienen > Rechtbanken;

2. U stuurt een brief naar: De voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Kosten

U betaalt zelf de kosten voor het aanvragen van een voorlopige voorziening. Op www.rechtspraak.nl leest u wat u betaalt. U gaat hiervoor naar > Uw situatie > Griffierecht berekenen > Bestuursrecht.

Heeft u nog vragen?

Wilt u meer weten over het maken van bezwaar? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris(sen) van de commissie voor de bezwaarschriften. U kunt bellen naar telefoonnummer 076-599 56 00 of mailen naar gemeente@zundert.nl.