Gemeente Krimpen aan den IJssel - verkeersbesluit - instellen verschillende verkeersmaatregelen voor autoverkeer - Ouverturelaan, Krimpen aan den IJssel

Logo Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel;

Gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

Gelet op:

 • Artikel 18 lid 1 sub d van de Wegenverkeerswet 1994 waarin de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders is vastgelegd voor wegen die niet in het beheer zijn van een medeoverheid;

 • Artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 • Artikel 15 lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg die tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken;

 • Artikel 12 van het BABW ingevolge waarvan de plaatsing of verwijdering van de in dit artikel genoemde verkeerstekens moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;

 • Artikel 14 van het BABW ingevolge de plaatsing van onderborden, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en lid 3 van het BABW, in het betrokken verkeersbesluit tot uitdrukking wordt gebracht;

 • Artikel 34 van het BABW ingevolge waarvan het bevoegd gezag in tijdelijke omstandigheden zoals de uitvoering van werken, opdooi, doorweekte toestand van een weg of weggedeelte, dreigend gevaar of andere dingende omstandigheden verkeerstekens als bedoeld in artikel 12 BABW kunnen worden geplaatst alsmede maatregelen als bedoeld in artikel 15 lid 2 Wegenverkeerswet 1994 kunnen worden uitgevoerd;

 • Artikel 37 van het BABW ingevolge waarvan de tijdelijke plaatsing en de tijdelijke maatregel geschiedt krachtens een verkeersbesluit indien de omstandigheden die tot de tijdelijke plaatsing of tot de tijdelijke maatregel leiden van langere duur zijn dan vier maanden dan wel zich regelmatig voordoen;

 • Artikel 24 BABW ingevolge waarvan verkeersbesluiten worden genomen na overleg met (een gemachtigde van) de korpschef van de politie;

Overwegende dat:

 • de in dit besluit genoemde wegen in beheer zijn bij de gemeente Krimpen aan den IJssel;

 • de in dit besluit genoemde verkeersmaatregelen de verkeersveiligheid en leefbaarheid op Ouverturelaan bevorderen;

 • De Ouverturelaan in de Verkeer en Vervoervisie van de gemeente is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg type 3 waar een maximum snelheid van 50km/uur geldt en waar woningen aan de weg ontsloten kunnen worden en waarbij het gebruik ervan vooral is gericht om de wijk te ontsluiten;

 • De Ouverturelaan in de Verkeer en Vervoervisie van de gemeente onderdeel uit maakt van het fietsnetwerk en daarin is aangemerkt als primaire fietsroute (tussen Van Ostadelaan en Traviata ) en als secundaire fietsroute (tussen Traviata en Graafkade);

 • De weg voorzien is van zijstraten met een verplichte rijrichting die uitkomen op de Ouverturelaan;

 • De weg voorziet in een busverbinding waarbij de bus in de ochtendspits 8-10 x in het uur halteert, in de middagspits 6x in het uur halteert en in het dal 4x in het uur halteert;

 • Uit metingen is gebleken dat 93% van het verkeer zich aan de maximum snelheid van 50km/uur houdt maar dat dit niet zo ervaren wordt door bewoners;

 • Uit metingen is gebleken dat de totale verkeersintensiteit per etmaal en het aandeel doorgaand verkeer in de spitsen op de Ouverturelaan relatief hoog is. Hetgeen afwijkt van een gemiddelde Krimpense gebiedsontsluitingsweg type 3, waar de Ouverturelaan toe behoort;

 • Dit aandeel doorgaand verkeer in belangrijke mate veroorzaakt wordt door verkeer dat vanaf de N210 de Krimpenerbosweg op rijdt om vervolgens van de Ouverturelaan gebruik te maken in de richting van de Nieuwe Tiendweg;

 • Akoestisch onderzoek aantoont dat de voorkeursgrenswaarde op woningen aan de Ouverturelaan wordt overschreden als gevolg van dit verkeer;

 • Dit aandeel doorgaand verkeer er toe leidt dat de leefbaarheid en verkeersveiligheid onder druk komen te staan, het geen wordt onderschreven door de meldingen en klachten hierover van aanwonenden;

 • Uit onderzoek naar de beleving van de Ouverturelaan onder bewoners is gebleken dat zij geluidsoverlast ervaren als gevolg van het verkeer en de verkeersveiligheid laag waarderen, met name rondom de school en speelplekken. De meest voorkomende klachten over verkeersveiligheid op de Ouverturelaan zijn: te hoge snelheid, te weinig snelheidsremmende maatregelen, sluipverkeer en slecht zicht vanuit de zijwegen;

 • Het om die reden noodzakelijk is om maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid en leefbaarheid op de Ouverturelaan te waarborgen;

 • Ten behoeve van de waarborging van de bruikbaarheid en verkeersveiligheid van de weg dit bewerkstelligd kan worden door verschillende verkeersmaatregelen te nemen die in de spitsen het doorgaand autoverkeer moeten weren, het zicht moeten verbeteren vanuit de zijstraten, het inhalen moeten voorkomen en mogelijk de snelheid verlagen;

 • Het weren van doorgaand verkeer in de spitsen bewerkstelligd kan worden door een verplichte rijrichting in de ochtend- en avondspits van maandag tot en met vrijdag uitgezonderd bestemmingsverkeer in te stellen door middel van het plaatsen van bebording nabij de kruisingen met de Vijverlaan-Krimpenerbosweg en Krimpenerbosweg-Hoge Vijver, conform bijgevoegde verkeersmaatregelenplan;

 • Het verbeteren van de verkeersveiligheid door het zicht te verbeteren vanuit de zijstraten voor autoverkeer uitkomend op de Ouverturelaan, bewerkstelligd kan worden door het omdraaien van de rijrichting conform bijgevoegd verkeersmaatregelenplan;

 • Het verbeteren van de verkeersveiligheid door inhalen te voorkomen en mogelijk het verlagen van de snelheid, bewerkstelligd kan worden door het instellen van een inhaalverbod door middel van het aanbrengen van ononderbroken as-markering en onderbroken as-markering nabij de in- en uitritten van de woningen en zijstraten zodat bewoners niet hoeven om te rijden. Deze worden aangebracht conform verkeersmaatregelenplan;

 • De bereikbaarheid van de woningen langs de Ouverturelaan is met de verkeersmaatregelen geborgd;

 • de genoemde verkeersmaatregelen worden uitgevoerd, inclusief de daarbij te plaatsen of te verwijderen bebording conform bijlage 1 van de RVV 1990, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen;

 • de in het besluit genoemde maatregelen leiden tot het waarborgen van de bruikbaarheid en veiligheid van de weg, zoals genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeersweg 1994;

 • overleg heeft plaatsgevonden met de door de korpschef van de politieregio Rotterdam- Rijnmond daartoe gemachtigde medewerker verkeersadvisering, die heeft aangegeven niet akkoord te gaan met dit besluit. Omdat verwacht wordt dat continue handhaving bij deze maatregelen essentieel is voor het welslagen van de maatregel. Aangezien de prioriteiten bij de handhavende instanties elders liggen is het risico reëel dat deze maatregel weinig effect heeft.

Besluiten,

met overneming van de bovengenoemde overwegingen:

 • 1.

  De verbetering ten behoeve van de bruikbaarheid en veiligheid van de weg, volgens de verkeersmaatregelen op bijlage 1 en 2 door middel van:

  • Het instellen van een verplichte rijrichting conform voorstel van de bewoners in de ochtend- en avondspits van maandag tot en met vrijdag op de Ouverturelaan nabij de kruising Vijverlaan-Krimpenbosweg en de kruising Krimpenerbosweg - Hoge Vijver.

  • Het omdraaien van de rijrichting zijstraten Ouverturelaan.

  • Het aanbrengen van een ononderbroken en onderbroken as-markering op een gedeelte van de Ouverturelaan.

 • 2.

  Een afschrift te zenden aan Basisteam IJsselland, Steunpunt Krimpen .

Tegen deze beslissing kan iedere belanghebbende binnen een termijn van 6 weken na openbare bekendmaking, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel.

Krimpen aan den IJssel, 28 oktober 2020

Hoogachtend,

Namens burgemeester en wethouders,

Mr. drs. A.E. Bosker

Directeur

Bijlage 1 en 2: verkeersmaatregelenplan.

Naar boven