Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoudenbergStaatscourant 2020, 57277Ruimtelijke plannenBekendmaking vaststelling wijzigingsplan Schoolstraat 9

Logo Woudenberg

Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat het wijzigingsplan Schoolstraat 9 is vastgesteld. Het wijzigingsplan wijzigt de functie van deze woning Schoolstraat 9 van bedrijfswoning in een reguliere woonbestemming, het betreft het perceel kadastraal bekend sectie B nummer 6040.

Ter inzage

Het wijzigingsplan met de daarbij behorende stukken ligt van 4 november tot en met 15 december 2020 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg en is tevens beschikbaar op www.woudenberg.nl. Het wijzigingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het wijzigingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het wijzigingsplan of het planid-nummer: 

NL.IMRO.0351. WZschoolstr9-VG01 .

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het vaststellingsbesluit schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Instellen van beroep is alleen mogelijk indien aannemelijk wordt gemaakt waarom eerder geen zienswijzen kenbaar zijn gemaakt. Het vaststellingsbesluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de genoemde afdeling. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.