Vastgesteld wijzigingsplan “Domela Nieuwenhuisweg 119 – Nij Beets”

Logo Opsterland

 

Burgemeester en wethouders van Opsterland maken bekend dat met ingang van donderdag 5 november 2020, gedurende zes weken het vastgestelde wijzigingsplan “Domela Nieuwenhuisweg 119 – Nij Beets” ter inzage ligt.

 

Strekking van het wijzigingsplan

Het wijzigingsplan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’. Er wordt gebruik gemaakt van de ‘Ruimte voor Ruimte regeling’ van de gemeente Opsterland. De bebouwing van het voormalig agrarisch bedrijf is reeds gesloopt en ter compensatie mag er één compensatie woning worden gebouwd op het voormalig agrarisch bouwperceel. De voormalige bedrijfswoning wordt herbouwd en bestemd als burgerwoning. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch te kunnen regelen, is het opstellen van een wijziging van het bestemmingsplan “Buitengebied” (vastgesteld op 30 juni 2014) noodzakelijk.

 

Besluit hogere waarde

Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat de voorkeursgrenswaarde als gevolg van het wegverkeer op de Domela Nieuwenhuisweg wordt overschreden. Omdat andere maatregelen niet uitvoerbaar zijn, is besloten om een hogere waarde vast te stellen. Voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting op de gevel van één van de twee te realiseren woningen in het wijzigingsplan is een hogere waarde van 53dB vastgesteld vanwege wegverkeerslawaai.

 

Ter inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan, vaststellingsbesluit en besluit hogere waarde liggen met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 5 november 2020 voor zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Hoofdstraat 82 in Beetsterzwaag. Let op! Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. Voor het inzien van de stukken maakt u eerst een afspraak door te bellen met (0512) 386 222. De stukken zijn digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0086.11BPWDNieuwenh119-0301.

 

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld door een ieder die een zienswijze heeft ingediend, dan wel redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdens de ter inzage legging van het ontwerp wijzigingsplan, een zienswijze in te dienen.

 

Volgens de wettelijke regels bevat het beroepschrift ten minste: de dagtekening, uw naam, adres en handtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (zo mogelijk met een kopie daarvan); de gronden van het beroep. Verder zendt u een kopie mee van de zienswijze die u tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend, of u geeft een toelichting waarom u niet in de gelegenheid was een zienswijze in te dienen.

 

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking; dat betekent dat het besluit na afloop van de beroepstermijn in werking treedt en kan worden uitgevoerd. Als u een direct en spoedeisend belang hebt om dat te voorkomen, kunt u binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit wordt van rechtswege geschorst totdat op dit verzoek is beslist. Indien geen verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan, treedt het bestemmingsplan daags na afloop van de beroepstermijn in werking.

 

Uw beroepschrift of verzoek om voorlopige voorziening adresseert u als volgt:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Met uw elektronische handtekening (DigiD) kunt u digitaal een beroepschrift indienen via http://digitaalloket.raadvanstate.nl.

 

Beetsterzwaag, 4 november 2020.

Burgemeester en wethouders van Opsterland.

Naar boven