Hollands Kroon - Week 5 - Ontwerp-bestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een Brede School, Koningin Beatrixlaan 1 in Slootdorp

Logo Hollands Kroon

Besluit genomen door: college van burgemeester en wethouders

Grondslag: artikel 3.31 Wro, artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

Onderwerp: coördinatiebesluit ontwerpbestemmingsplan en ontwerpomgevingsvergunning bouwen

Plangebied: Koningin Beatrixlaan 1, 1774 BK Slootdorp

Doel plan: nieuwbouw van een Brede School

Zaaknummer: Z-251643

IMRO identificatienummer: NL.IMRO.1911.BPSlootdorphz01-on01

Coördinatieregeling

Het college van Hollands Kroon heeft op 21 januari 2020 besloten om voor de nieuwbouw van een Brede School op het adres Koningin Beatrixlaan 1 in Slootdorp, de gemeentelijke coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) toe te passen. Bij toepassen van deze regeling worden procedures in verband met het realiseren van het project, gestroomlijnd en gelijktijdig bekendgemaakt. Ook staat er na de definitieve besluitvorming één beroepsmogelijkheid open tegen de besluiten, bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Met toepassing van de coördinatieregeling leggen burgemeester en wethouders van Hollands Kroon de ontwerpbesluiten voor vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan “Brede School, Slootdorp” en de ontwerpomgevingsvergunning ter inzage. De omgevingsvergunning ziet op de activiteit Bouwen.

Omschrijving ontwikkeling/plangebied

Het plangebied betreft het perceel Koningin Beatrixlaan 1 in Slootdorp. Dit betreft een locatie op deel van het terrein dat in gebruik is/was bij CV Wieringermeer.

Voor de uitbreiding is een (postzegel)bestemmingsplan opgesteld dat voorziet in de vestiging van de Brede School. De omgevingsvergunning ziet op feitelijke uitvoering van hetgeen het bestemmingsplan mogelijk maakt.

Procedure

Alle relevante stukken en ontwerpbesluiten worden gelijktijdig voor zes weken ter inzage gelegd. Er kunnen door iedereen zienswijzen worden ingediend. Na afloop van die periode en behandeling van eventuele zienswijzen zal definitief worden besloten op het initiatief en staat er nog één beroepsmogelijkheid open tegen de besluiten, bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In principe staat het beroep dan alleen nog open voor diegenen, die ook tijdig een zienswijze hebben ingediend.

 

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning liggen met ingang van 29 januari 2020 gedurende zes weken ter inzage. Wilt u meer informatie over de omgevingsvergunning, dan kunt u mailen naar vergunningen@hollandskroon.nl of bellen naar telefoonnummer 088-321 5000.

Het ontwerpbestemmingsplan “Brede school, Slootdorp” en de ontwerpomgevingsvergunning zijn tevens als volgt digitaal raadpleegbaar en beschikbaar:

• Op de landelijke website ‘Ruimtelijkeplannen.nl’ onder:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.1911.BPSlootdorphz01-on01

• De bronbestanden van het plan zijn beschikbaar via:

http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/1911/NL.IMRO.1911.BPSlootdorphz01-on01

Z ienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kunt u uw zienswijze mondeling of schriftelijk indienen. Belanghebbenden mogen van deze mogelijkheid gebruik maken.

Schriftelijk

Stuur uw zienswijzen naar het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hollands Kroon, Postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna. Vermeld in uw brief als onderwerp “Realisatie Brede School, Slootdorp”.

Mondeling

Voor het mondeling kenbaar maken van zienswijzen kunt u een afspraak maken met het team RO via telefoonnummer 088 321 5000. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

 

Naar boven