Aanwijzing percelen gelegen in het gebied tussen de Wezerweg, Duitse grens, Kevelaersedijk en Nationaal Park De Maasduinen te Well, Limburg, gemeente Bergen (op basis van artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten)

Logo Bergen (L)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat zij op 28 januari 2020 (op grond van het bepaalde in artikel 6 van de Wvg) hebben besloten om 21 percelen, gelegen in het gebied tussen de Wezerweg, Duitse grens, Kevelaersedijk en Nationaal Park De Maasduinen in Well te Bergen voorlopig aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn.

 

Ligging, huidig gebruik en toegedachte bestemming

De percelen zijn kadastraal bekend gemeente Bergen, Sectie P nrs. 301, 331 en 332 gelegen aan de Wezerweg te Well en Sectie N nrs. 26, 30, 37, 525, 526, 597, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 824, 825, 826 en 827, gelegen aan de Veenweg, Wellsmeer en Wezerweg te Well, gemeente Bergen. De bij de aanwijzing betrokken percelen zijn opgenomen in het bestemmingsplan “Buitengebied 2018”. Het huidig gebruik van de percelen is volgens het kadaster natuur, akkerbouw, cultuur onbebouwd, erf-tuin en nieuwbouw bedrijvigheid. De toekomstige bestemming wordt Energielandgoed.

 

Inwerkingtreding

 

Ter inzage legging

Het besluit van burgemeester en wethouders van 28 februari 2020 ligt samen met het ontwerpbesluit en -voorstel aan de gemeenteraad en bijbehorende stukken, bevattende de kadastrale kaart en een lijst met daarop de kadastrale aanduiding van de in de aanwijzing opgenomen percelen, de grootte, alsmede de naam van de eigenaar, en overige relevante gegevens, met ingang van 30 januari 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Nieuw Bergen. U kunt de stukken, zonder afspraak, inzien tijdens de openingstijden van het Klant Contact Centrum. U kunt de stukken ook digitaal raadplegen via de gemeentelijke website www.bergen.nl.

Tegen betaling zijn kopieën of afdrukken van de stukken verkrijgbaar.

 

Gevolgen

Het besluit van burgemeester en wethouders treedt in werking één dag na publicatie in de Staatscourant; te weten op 30 januari 2020. Het besluit van burgemeester en wethouders heeft onder andere tot gevolg dat de aanbiedingsplicht als bedoeld in artikel 10 van de Wvg van toepassing is verklaard. De aanbiedings­plicht houdt in dat de eigenaar van de aangewezen grond, wanneer hij zijn eigendom wil verkopen, dit eerst aan de gemeente Bergen te koop moeten aanbieden, alvorens verkoop aan een ander mogelijk is. De eigenaar ontvangt één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

 

Zienswijzen

Binnen drie maanden dient de gemeenteraad de aanwijzing van de gronden te bestendigen. In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het door de gemeenteraad te nemen besluit tot aanwijzing van de gronden worden belanghebbenden, gelet op artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), in de gelegenheid gesteld om, schriftelijk of mondeling hun zienswijzen ten aanzien van het voorgenomen besluit van de gemeenteraad naar voren te brengen. De zienswijze kan schriftelijk gericht worden aan de gemeenteraad van de gemeente Bergen, Postbus 140, 5854 ZJ te Bergen. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met mevrouw E. Arts (telefoonnummer 0485-348383).

 

Bezwaar, beroep, voorlopige voorziening

Ingevolge de (Awb) kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken ingaande op 30 januari 2020 (de dag na publicatie in de Staatscourant) bezwaar indienen tegen het besluit van burgemeester en wethouders. In het ondertekende bezwaarschrift moet worden opgenomen: de naam en het adres van de belanghebbende, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaarschrift (de motivering). Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Bergen, Postbus 140, 5854 ZJ te Bergen.

 

Als de gemeenteraad een definitief besluit inzake het voorkeursrecht neemt, kunnen belanghebbenden eveneens bezwaar maken tegen dat raadsbesluit. Indien belanghebbenden ervoor kiezen om nu reeds bezwaar te maken tegen het besluit van burgemeester en wethouders tot voorlopige aanwijzing, dan wordt dat bezwaarschrift, zodra het besluit van de gemeenteraad tot aanwijzing in werking is getreden, op grond van artikel 6, lid 3 Wvg aangemerkt als te zijn gericht tegen het besluit van de raad tot (definitieve) aanwijzing. Met deze regeling wordt voorkomen dat een belanghebbende twee maal bezwaar dient te maken. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet.

 

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, locatie Roermond, afdeling Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren, indien daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

 

U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Vragen

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum, telefonisch bereikbaar via nummer (0485) 34 83 83.

Naar boven