Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 14 oktober 2020, DGNVLG/20246331, houdende vaststelling van een geactualiseerde Rode Lijst Zoogdieren

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de artikelen 1 en 3 van het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijke leefmilieu in Europa van 19 september 1979 (Trb. 1979, 175);

Gelet op artikel 1.5, eerste en vierde lid, van de Wet natuurbescherming;

BESLUIT:

ARTIKEL I

De Rode Lijst Zoogdieren in de bijlage bij het Besluit Rode lijsten flora en fauna wordt vervangen door de Rode Lijst Zoogdieren, opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 oktober 2020

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

BIJLAGE ALS BEDOELD IN ARTIKEL I

Bijlage behorende bij artikel 1 van het Besluit Rode lijsten flora en fauna

Rode Lijst Zoogdieren

Verdwenen uit Nederland

 

Kleine hoefijzerneus

Rhinolophus hipposideros hipposideros

Vale vleermuis

Myotis myotis

Tuimelaar

Tursiops truncatus

Ernstig bedreigd

 

Eikelmuis

Eliomys quercinus

Hamster

Cricetus cricetus

Bedreigd

 

Hazelmuis

Muscardinus avellanarius

Zwarte rat

Rattus rattus

Kwetsbaar

 

Bunzing

Mustela putorius

Hermelijn

Mustela erminea aestiva

Laatvlieger

Eptesicus serotinus serotinus

Noordse woelmuis

Alexandromys oeconomus arenicola

Veldspitsmuis

Crocidura leucodon leucodon

Gevoelig

 

Bechsteins vleermuis

Myotis bechsteinii

Bosvleermuis

Nyctalys leisleri

Haas

Lepus europaeus europaeus

Ingekorven vleermuis

Myotis emarginatus emarginatus

Konijn

Oryctolagus cunniculus

Tweekleurige vleermuis

Vespertilio murinus murinus

Wezel

Mustela nivalis vulgaris

TOELICHTING

1. Inleiding

Het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijke leefmilieu in Europa_ verplicht er in de artikelen 1 en 3 toe in het beleid bijzondere aandacht te besteden aan soorten die met uitsterven worden bedreigd en kwetsbaar zijn. Tegen die achtergrond heeft Nederland ervoor gekozen om lijsten vast te stellen van deze met uitsterven bedreigde en kwetsbare soorten, zodat daar in het beleid door de verschillende overheden en natuurbeheerders rekening mee kan worden gehouden (Besluit Rode Lijsten flora en fauna)._ De Rode lijsten flora en fauna omvatten verdwenen, ernstig bedreigde, bedreigde, kwetsbare en gevoelige planten en dieren in Nederland, verdeeld over achttien soortgroepen. Zij zijn samengesteld aan de hand van de criteria trend en zeldzaamheid. Met onderhavig besluit wordt de Rode Lijst Zoogdieren in de bijlage bij het Besluit Rode lijsten flora en fauna vervangen door de Rode Lijst Zoogdieren, opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

2. Actualisatie Rode Lijst Zoogdieren

In opdracht van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is voor zoogdiersoorten een 'Basisrapport Rode Lijst Zoogdieren 2020 volgens Nederlandse en IUCN-criteria’_ opgesteld door de Zoogdiervereniging ten behoeve van de actualisering van de Rode Lijst Zoogdieren. De in het basisrapport voorgestelde rode lijst is gebaseerd op strikt wetenschappelijke, ecologische criteria en is integraal overgenomen in onderhavig besluit tot vaststelling van de geactualiseerde Rode Lijst Zoogdieren. Opname op de Rode Lijst Zoogdieren geeft aan dat de zoogdiersoort uit Nederland verdwenen is of in zijn voorkomen in Nederland bedreigd wordt. Op deze rode lijst zijn de haas en het konijn opgenomen in de laagste bedreigingscategorie ‘Gevoelig’. Beide soorten zijn ook geplaatst op de wildlijst als genoemd in artikel 3.20, tweede lid, van de Wet natuurbescherming. Van beide soorten is volgens de informatie van de Zoogdiervereniging de populatiegrootte sinds 1950 afgenomen met meer dan 60%. Ondanks deze forse afname kan met meer dan 25.000 voortplantende individuen per soort niet gesteld worden dat zij in hun voortbestaan worden bedreigd of de staat van instandhouding in het geding is. Vooralsnog blijft de jacht op deze soorten geopend. Er is voldoende waarborg om populaties konijnen en hazen tegen overbejaging te beschermen indien noodzakelijk. Jachthouders zijn op grond van artikel 3.20, derde lid, van de Wet natuurbescherming gehouden om een redelijke stand van de in zijn jachtveld aanwezige wildsoorten, waaronder konijnen en hazen, te handhaven, dan wel, bij het ontbreken van een redelijke stand, te bereiken.

De Rode lijsten flora en fauna en het daarop gerichte bijzondere beleid maken integraal onderdeel uit van de Rijksnatuurvisie ‘Natuurlijk verder’_ (artikel 1.5, vierde lid, van de Wet natuurbescherming). Deze geactualiseerde Rode Lijst Zoogdieren is uitsluitend op basis van ecologische criteria tot stand gekomen en betreft als zodanig geen beleidsvisie. Onderhavige wijziging van de Rode Lijst Zoogdieren is derhalve te beschouwen als een wijziging van ondergeschikte aard van de Rijksnatuurvisie, waarop afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is (artikel 1.6, tweede lid, van de Wet natuurbescherming).

3. Regeldruk

De actualisatie van de Rode Lijst Zoogdieren heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten. Dit besluit heeft geen rechtsgevolgen voor burgers of bedrijfsleven.

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Naar boven