Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 oktober 2020, 2020-0000141205, tot wijziging van de Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid en van de Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid in verband met het wijzigen van de datum vanaf wanneer vaststelling van de subsidie wordt aangevraagd en het wijzigen van de peildatum voor het bepalen van de loonsom voor het vaststellen van de hoogte van het voorschot

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 8, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 18, eerste lid, van de Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid wordt ‘15 november 2020’ telkens vervangen door ‘15 april 2021’.

ARTIKEL II

In artikel 16, zevende lid, 19, zevende lid en 22, zevende lid, van de Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid wordt ‘15 augustus 2020’ vervangen door ‘26 augustus 2020’.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 oktober 2020

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

TOELICHTING

Algemeen

Met deze regeling worden de Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (hierna: NOW 2), en de Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (hierna: NOW 3) gewijzigd.

De wijziging van de NOW 2 houdt verband met het verzoek tot vaststelling. Door de komst van de NOW 3 is de eerdergenoemde datum van 15 november 2020 uitvoeringstechnisch niet meer haalbaar. Een verzoek tot vaststelling van de subsidie kan daarom worden ingediend vanaf 15 april 2021. Overige voorwaarden blijven onverkort van kracht.

De wijziging van de NOW 3 heeft betrekking op de peildatum voor de vaststelling van de hoogte van het voorschot. Deze datum wordt met deze wijziging gecorrigeerd naar 26 augustus 2020. Met deze wijziging is de peildatum in lijn gebracht met de andere peilmomenten, namelijk 2 weken na de uiterste aangiftedatum. De uiterste aangiftedatum is voor werkgevers met vierwekenverloning namelijk 12 augustus 2020.

Artikelsgewijs

Artikel I

Met de wijziging van artikel 18, eerste lid, wordt de datum waarop om vaststelling van de subsidie kan worden verzocht verschoven van 15 november 2020, naar 15 april 2021.

Artikel II

Met de wijziging van het zevende lid van de artikelen 16, 19 en 22, wordt de peildatum 15 augustus 2020 gecorrigeerd naar 26 augustus 2020.

Artikel III

Vanwege de spoedeisendheid treedt deze regeling in werking de dag na plaatsing.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Naar boven