Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamStaatscourant 2020, 56744VergunningenKennisgeving ontwerp-beschikkingen“ Windpark Maasvlakte II”

Logo Rotterdam

Project

Windpark Maasvlakte II B.V. heeft het voornemen om een windpark op te richten bestaande uit 22 windturbines inclusief civiele (elektrische) werken zoals opstelplaatsen, toegangswegen, kabeltracé en een inkoopstation op de locatie nabij Europaweg 902, 3199LC te MAASVLAKTE ROTTERDAM (kadastrale locatie RTD10 AM 629).

Voor dit project is een Milieueffectrapport (MER) opgesteld, waarin de milieueffecten op de omgeving van de aangevraagde activiteit in beeld zijn gebracht.

Coördinatie

De Minister van EZK heeft op grond van artikel 9b, vierde lid Elektriciteitswet 1998 besloten om voor het project Windpark Maasvlakte II de rijkscoördinatieregeling buiten toepassing te laten. Dit betekent dat de gemeente Rotterdam bevoegd is om de omgevingsvergunning te verlenen voor het project Windpark Maasvlakte II.

De gemeenteraad van Rotterdam heeft besloten de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening toe te passen op de voorbereiding en bekendmaking van de besluiten die nodig zijn voor de realisatie van windpark Maasvlakte II. De coördinatieregeling is van toepassing op de volgende besluiten die genomen dienen te worden ten behoeve van de realisatie van het windpark:

- omgevingsvergunning – bevoegdheid college van B&W

- watervergunning – bevoegdheid van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

- vergunning en ontheffing Wet natuurbescherming – bevoegdheid van Gedeputeerde Staten van Zuid – Holland

Door deze coördinatie worden besluiten die met elkaar samenhangen gelijktijdig in procedure

gebracht en worden daarover gegeven zienswijzen en ingestelde beroepen gelijktijdig afgehandeld.

Ontwerp-beschikkingen

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat zij op grond van artikel

2.12 lid 1, onder a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het project

Windpark Maasvlakte II, locatie nabij Europaweg 902, 3199LC te MAASVLAKTE ROTTERDAM (kadastrale locatie RTD10 AM 629).

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het voornemen om een ontheffing en vergunning op grond van de Wet natuurbescherming te verlenen aan Windpark Maasvlakte II B.V.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat is voornemens om een vergunning op grond van de Waterwet te verlenen. De vergunning betreft het gebruikmaken van het waterstaatswerk de Noordzee door het realiseren van tien windturbines op de harde zeewering en twaalf windturbines op de zachte zeewering van Maasvlakte II. Alsmede het realiseren van vier permanente duinovergangen (waarvan twee nieuwe en twee bestaande) met betonnen rijplaten ten behoeve van de bereikbaarheid van de turbines, ondergrondse elektriciteitskabels en tijdelijke werken in de vorm van (kraan)opstelplaatsen en toegangswegen.

Ter inzage

De ontwerp-omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit Waterwet, de ontwerpontheffing en ontwerpvergunning Wet natuurbescherming, het MER, en de bijbehorende stukken liggen van vrijdag 30 oktober 2020 tot en met donderdag 10 december 2020 ter inzage en zijn beschikbaar via de website www.overheid.nl. De stukken kunnen geraadpleegd worden door te zoeken op bovenstaand adres en postcode bij ‘Berichten over uw buurt’.

Als het voor u niet mogelijk is om de stukken via de genoemde website te raadplegen, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met telefoonnummer 06 – 22 75 85 87, dan wordt in overleg gezocht naar een maatwerkoplossing.

Zienswijzen

Gedurende bovenvermelde termijn kunt u over de ontwerp-omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit Waterwet, de ontwerpontheffing en ontwerpvergunning Wet natuurbescherming (inclusief achterliggende onderzoeken, waaronder het milieueffectrapport) schriftelijk gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam door tussenkomst van Stadsontwikkeling/afdeling Bouw- en Woningtoezicht/Team JZ, postbus 6575, 3002 AN Rotterdam, onder vermelding van kenmerk OMV.20.06.00433. In de zienwijze dient duidelijk te worden aangegeven op welk ontwerpbesluit/ welke ontwerpbesluiten de zienswijze betrekking heeft. U kunt uw schriftelijke zienswijze in dit geval ook per email indienen (emailadres: bwt-juridischezaken@rotterdam.nl). Vergeet niet uw naam en adresgegevens te vermelden, en digitaal te ondertekenen.

Tevens kunnen gedurende deze termijn door een ieder mondeling gemotiveerde

zienswijzen kenbaar worden gemaakt. Voor het maken van een afspraak kunt u 06 22 75 85 87 bellen.

Digitale informatiebijeenkomst

Er wordt een digitale informatiebijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst heeft de vorm van een Webinar. Tijdens de bijeenkomst wordt door de verschillende bevoegde gezagen een toelichting gegeven op het plan voor Windpark Maasvlakte II en kunnen vragen worden gesteld. Op de website https://www.eneco.nl/over-ons/wat-we-doen/duurzame-bronnen/windpark-maasvlakte2/ wordt bekendgemaakt wanneer deze informatieavond plaatsvindt en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

Rotterdam, 28 oktober 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd