Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Valkenburg aan de GeulStaatscourant 2020, 56663Ruimtelijke plannenOntwerpbesluit omgevingsvergunning Dorpstraat 78 te Valkenburg

Logo Valkenburg aan de Geul

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat een ontwerp besluit omgevingsvergunning (met projectafwijkingsbesluit) ter inzage ligt voor het verbouwen en het uitbreiden van de gebruiksmogelijkheden van het ‘Sibberhuuske’ aan de Dorpstraat 78 te Valkenburg.

Omgevingsvergunning

Op 17 januari 2020 is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het verbouwen en het uitbreiden van de gebruiksmogelijkheden van het ‘Sibberhuuske’ op het perceel plaatselijk bekend Dorpstraat 78 te Valkenburg en kadastraal bekend VKB03, sectie C nummer 3092. De aanvraag is geregistreerd onder Z-HZ_WABO-2020-000031 en omvat de volgende activiteiten:

  • het bouwen van een bouwwerk;

  • het slopen van een bouwwerk;

  • een aangewezen monument te slopen, te verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen of te laten gebruiken waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht wordt;

  • handelen in strijd met de regels van de ruimtelijke ordening.

Omschrijving

Het plan houdt een verbouwing en een uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden van een bestaand rijksmonumentaal pand in. Daarnaast wordt er een serre aangebouwd. Doel van de verbouwing en de uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden is de exploitatie van een n recreatieve groepsaccommodatie voor maximaal 27 kinderen die zich om wat voor reden dan ook in een moeilijke gezinssituatie bevinden (charitatieve doelstelling).

Inzage

Het ontwerp besluit omgevingsvergunning ligt, met bijbehorende stukken, van 5 november tot en met 16 december 2020 op de volgende wijze ter inzage:

  • via de gemeentelijke website https://www.valkenburg.nl/bestuur en organisatie/beleid-en-regelgeving/bekendmakingen of via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0994.2020OV001-ON01);

  • bij het Klant Contact Centrum van de gemeente, uitsluitend tijdens de openingstijden van het gemeentehuis en op afspraak via tel. 14 043.

Zienswijzen

Gedurende de ter inzage termijn kan iedereen een zienswijze over het ontwerp besluit kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 998, 6300 AZ te Valkenburg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het Klantcontact centrum (tel. 14 043).

Valkenburg, 27 oktober 2020