Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ErmeloStaatscourant 2020, 56489OverigGemeente Ermelo - bestemmingsplan - Het Trefpunt West

Logo Ermelo

Vooraankondiging

Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij het voornemen heeft om het volgende bestemmingsplan voor te bereiden.

Bestemmingsplan Het Trefpunt West

Het bestemmingsplan Het Trefpunt West maakt het mogelijk om maximaal 7 twee-onder-éénkapwoningen te bouwen op een nog braakliggend terrein aan de westzijde van de wijk het Trefpunt. In het vigerende bestemmingsplan zijn zes vrijstaande woningen toegestaan. Echter worden 7 twee-onder-éénkapwoningen meer passend geacht.

Er liggen nu nog geen stukken over dit bestemmingsplan ter inzage. U kunt daarom nu nog geen zienswijze indienen.

In het vierde kwartaal van 2020 zullen wij, op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende relevante stukken voor een ieder ter inzage leggen. Wij zullen dit van tevoren op de voorgeschreven wijze bekend maken.

Ermelo, 28 oktober 2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo.