Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenStaatscourant 2020, 5616VerkeersbesluitenDefinitief Verkeersbesluit inrichten twee parkeervakken voor het laden van elektrische auto’s Schuttersplein Geleen

Logo Sittard-Geleen

Registratienummer 2019/2490635

 

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen:

1. Besluiten:

Voor het inrichten van twee parkeervakken voor het laden van elektrische auto’s op het Schuttersplein in Geleen de onderstaande verkeersmaatregelen te nemen:

  • 1.

    Plaatsen van het bord ‘Parkeergelegenheid’ (bord E4) met de onderborden ‘opladen elektrische voertuigen’ en ‘pijlen (schuin links/rechts wijzend)’ (bord OB504).

  • 2.

    Aanbrengen van witte belijning ter aanduiding van de vakken.

Zoals aangegeven op de bij het besluit behorende foto’s in de aparte bijlage.

2. Overwegingen

In Nederland zijn de elektrische voertuigen in opkomst waardoor meer vraag ontstaat naar oplaadpunten voor elektrische voertuigen. De gemeente wil het gebruik van elektrische voertuigen stimuleren waarbij het faciliteren van voldoende oplaadpunten een belangrijke voorwaarde is. De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners, maar ook bezoekers van Sittard-Geleen, de gelegenheid hebben elektrische voertuigen op te laden.

Particulieren die een elektrische personenauto hebben kunnen een openbaar toegankelijk laadpunt aanvragen. Wanneer zij voldoen aan een aantal voorwaarden kan een laadpunt gerealiseerd worden. Deze eigenaren hebben niet altijd de fysieke en/of financiële mogelijkheid om op eigen terrein een oplaadpunt te realiseren waardoor zij aangewezen zijn op de openbare ruimte. De gemeente vindt het belangrijk om de pioniers die besluiten om een elektrische personenauto aan te schaffen zoveel mogelijk te faciliteren.

De oplaadpalen worden zo dicht mogelijk bij de aanvrager gerealiseerd, binnen een loopafstand van 300 meter, en als er in een straal van 300 meter geen andere oplaadpaal beschikbaar is.

Een of meerdere bewoner(s) met elektrische auto in de buurt van het Schuttersplein hebben verzocht om een publieke laadpaal te plaatsen.

De gemeente wil de parkeerplaatsen ten behoeve van de oplaadpalen uitsluitend reserveren voor elektrische auto’s die aan het opladen zijn. De elektrische auto die oplaadt is duidelijk herkenbaar voor handhavende instanties en andere weggebruikers door de oplaadkabel die bevestigd is aan de oplaadpaal en de elektrische auto.

De in te richten parkeervakken gaan ten koste van twee algemene parkeerplaatsen. Het is echter gezien de geringe parkeerdruk op het Schuttersplein en gezien de wenselijkheid van het stimuleren en bevorderen van elektrisch rijden niet onredelijk om de parkeerplaatsen in te richten. Andere automobilisten kunnen gebruik maken van de algemene parkeerplaatsen in de buurt.

 

3. Wettelijke grondslag

Verkeersbesluiten worden genomen op basis van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 15, lid 1 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer lid 12.

De onderstaande belangen zijn de basis voor het verkeersbesluit:

  • Het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik (Wegenverkeerswet 1994 artikel 2, lid 3 onder a)

  • Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer (Wegenverkeerswet 1994 artikel 2, lid 2, onder a)

Het Schuttersplein is in beheer en onderhoud bij de gemeente Sittard-Geleen en ligt binnen de bebouwde kom, zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994.

 

4. Advies en inspraak

De Ambtelijke Werkgroep Verkeer, waarin onder meer verkeerskundigen en de regiopolitie zitting hebben, heeft op 05-11-2019 positief geadviseerd over de voorgestelde verkeersmaatregel.

Van donderdag 28-11-2019 tot en met woensdag 11-12-2019 heeft het voornemenbesluit ter inzage gelegen. Hierop is één reactie binnen gekomen. De indiener van de zienswijze geeft aan dat de wettelijke grondslag van het Voornemenbesluit onjuist is en dat de juiste motivering gevonden kan worden in de Wegenverkeerswet, artikel 2, lid 3 onder a. De Wettelijke grondslag in dit definitief besluit is in deze zin aangepast.

 

5. Ondertekening

Sittard-Geleen, 21-01-2020

 

Namens Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

Teammanager Beheer en Ontwerp

 

 

 

 

Plv. Ing. J.T.A.M. Malik

 

6. Publicatie, inzage en bezwaar

Na besluitvorming wordt dit verkeersbesluit gepubliceerd in de digitale Staatscourant. Er wordt een mail verzonden aan de abonnees van overheid.nl met bericht van publicatie en koppeling naar de digitale Staatscourant.

Het verkeersbesluit met de bijbehorende stukken kan worden ingezien van donderdag 30-01-2020 tot en met woensdag 11-03-2020. Bij de receptie van de Stadswinkel, Markt 1 in Geleen. Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en donderdag tot 20.00 uur.

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u gedurende de termijn van zes weken dat het besluit ter inzage ligt een bezwaarschrift indienen. Dat kan op verschillende manieren:

 

Elektronisch (met DigiD)

Op www.sittard-geleen.nl (trefwoord bezwaar / bezwaarschrift) staat hoe u dit doet.

Tip: zorg dat u de documenten die u eventueel wilt toevoegen aan uw bezwaarschrift digitaal beschikbaar heeft (pdf, Word of Excel).

Een bezwaarschrift, gestuurd via e-mail, sms, Twitter e.d. kunnen wij niet in behandeling nemen.

 

Schriftelijk

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen

Postbus 18

6130 AA Sittard

 

 

In uw bezwaarschrift vermeldt u:

• uw naam en adres;

• de datum;

• de beslissing waartegen u bezwaar maakt;

• de reden(en) van uw bezwaar;

• uw handtekening.

 

Zet op de linkerbovenhoek van de envelop ‘bezwaarschrift’.

 

Fax

U kunt uw bezwaarschrift faxen naar nummer 046-400 00 39.

Let er wel op dat het begin van de fax vóór twaalf uur ’s avonds op de laatste dag van de termijn binnen moet zijn.

 

Persoonlijk

U kunt uw bezwaarschrift persoonlijk afgeven bij de Stadswinkel, Markt 1, Geleen.

U krijgt hierbij een officieel ontvangstbewijs.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over wat u kunt doen als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente? Lees dan de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’. Daarin staat hoe u bezwaar kunt maken of beroep kunt instellen tegen een gemeentelijke beslissing. Deze brochure kunt downloaden via rijksoverheid.nl > documenten > brochures, afhalen bij de infobalie van het gemeentehuis of telefonisch aanvragen via 1400 (lokaal tarief).

Het besluit zal op zijn vroegst zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, worden uitgevoerd.

Een bezwaar heeft geen schorsende werking.

Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan –nadat bezwaar is gemaakt bij het College van Burgemeester en Wethouders- aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg (bestuursrecht): Postbus 950; 6040 AZ ROERMOND, worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn griffierechten verbonden.