Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ErmeloStaatscourant 2020, 55931VerkeersbesluitenGemeente Ermelo - verkeersbesluit - reserveren van 2 parkeerplaatsen ten behoeve van een oplaadpunt voor elektrische auto's - nabij Meerkoetstraat, Ermelo

Logo Ermelo

Betreft: Het reserveren van 2 parkeerplaatsen met als specifiek doel het opladen van elektrische auto’s ter plaatse van:

 • Haaksparkeerplaats nabij Meerkoetstraat XXX.

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo is op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Dat de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten voor oplaadpunten voor elektrische auto’s, door het college van burgemeester en wethouders van Ermelo in het mandaat- en volmachtregister gemandateerd is aan de Adviseur Wegen en Verkeer.

Op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens (BABW), alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

In artikel 8 en 12 van het BABW is limitatief opgenomen voor welke verkeerstekens een verkeersbesluit is vereist. In bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) is een overzicht van de verkeersborden opgenomen. In dit besluit gaat het om het plaatsen van het bord E4 en een onderbord met de tekst ‘uitsluitend voor het opladen van elektrische voertuigen’, waarvoor een verkeersbesluit is vereist.

Gelet op het voorstel van 19 oktober 2020 met zaaknummer 02330000021795 zijn wij gekomen tot de volgende overwegingen en motivering op grond waarvan wij een besluit hebben genomen.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Het verkeersbesluit wordt genomen teneinde de door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de nadelige gevolgen voor het milieu, te voorkomen of te beperken en voor het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik.

Overwegende dat:

 • -

  in het Programma duurzaamheid 2016-2020 het project “uitbouwen oplaadpunten” in Ermelo opgenomen;

 • -

  elektrisch rijden op locatie voor het milieu beter is dan rijden met een verbrandingsmotor;

 • -

  het aantal autofabrikanten dat elektrische voertuigen aanbied stijgt;

 • -

  het aantal elektrische voertuigen in Nederland de komende jaren naar verwachting aanzienlijk zal toenemen;

 • -

  de vraag naar laadmogelijkheden anders dan de eigen laadvoorziening thuis daarmee ook zal toenemen;

 • -

  op basis van het vastgelegde vlekkenplan de uitrol van elektrische laadpalen een strategische locaties het gebruik van elektrische voertuigen wordt gestimuleerd;

 • -

  het vlekkenplan conform bijlage 4 van de “Beleidsregels voor oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Ermelo” geen uitkomst biedt voor de reeds toegewezen laadlocatie (a);

 • -

  er een verzoek is ingediend voor een laadlocatie nabij Meerkoetstraat XXX(b, c);

 • -

  Allego de gemeente verzocht heeft om op deze locatie een oplaadpaal voor elektrische voertuigen te mogen plaatsen;

 • -

  er nog geen laadlocaties aanwezig zijn binnen een straal van 200 m vanaf het woonadres van de aanvrager (d);

 • -

  de locatie nabij Meerkoetstraat XXX is de dichtstbijzijnde mogelijkheid voor een laadpaal bij het woonadres van de aanvrager (c);

 • -

  de locatie ten opzichte van de omgeving een groot bereik heeft;

 • -

  de ondergrond is in eigendom van de gemeente (e);

 • -

  de locatie goed vindbaar en zichtbaar is (f);

 • -

  de locatie duidelijk openbaar is en goed door meerdere gebruikers is te gebruiken (g);

 • -

  uitbreiding met meerdere laadpalen ter plaatse mogelijk is (h);

 • -

  de parkeerdruk het onttrekken van parkeerplaatsen toelaat. Op het drukste moment zijn er in een straal van 200 m van de laadlocatie meer dan 5 parkeerlocaties beschikbaar om te parkeren. Conform CROW richtlijnen voor wonen is het drukste piekmoment voor parkeren een doordeweekse avond. Dit is met foto’s vastgelegd (i);

 • -

  er gebruik wordt gemaakt van bestaande parkeervakken (j);

 • -

  de doorgang voor ander verkeer gewaarborgd blijft (k);

 • -

  er geen belemmeringen zijn ten aanzien van straatmeubilair of groen (l) en het laadobject past in het straatbeeld (m);

 • -

  er de komende 5 jaar geen sprake van reconstructie of andere infrastructurele wijzigingen zijn (n);

 • -

  de locatie voldoet aan hetgeen bepaald in artikel 2:10 van de APV; (0)

 • -

  de laadlocatie standaard wordt aangeboden met twee laadpunten;

 • -

  het verkeersbesluit voorziet in de aanvraag voor 2 parkeerplaatsen voor het laden van elektrische voertuigen. De feitelijke ingebruikname van de tweede laadlocatie (parkeerplaats) vindt plaats op en nader door het college te bepalen datum en behoefte geen verkeersbesluit meer. De keuze voor het formeel in gebruik nemen van het tweede laadpunt hangt af van de laaddruk op het eerste laadpunt. Dat moet blijken uit het aantal en de duur van de laadmomenten; in eerste instantie zal er 1 parkeerplaats formeel als laadlocatie worden ingericht.

Gemeente Ermelo heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal en in 2035 klimaatneutraal te zijn. Elektrisch vervoer kan een belangrijke bijdrage leveren aan deze ambities.

Op basis van een vooraf vastgesteld werkproces ‘verkeersbesluiten voor het reserveren van parkeerplaatsen ten behoeve van een oplaadpunt elektrische auto’s', heeft overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg plaatsgevonden met de gemandateerde verkeersadviseur van de politie, eenheid Oost-Nederland, district Noord- en Oost-Gelderland. De politie heeft positief geadviseerd.

b e s l u i t :

 • 1.

  Het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen met als specifiek doel het opladen van elektrische voertuigen aan de Meerkoetstraat XXX. De parkeerplaats(en) wordt aangeduid door middel van het bord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 en een onderbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag waarop het verkeersbesluit bekend is gemaakt.

Rechtsmiddelen

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een ieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na dagtekening van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen bij ons college.

Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, maar de werking van het besluit toch wilt laten opschorten, kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Voorwaarde hierbij is wel, dat onverwijlde spoed is vereist. De adressering is als volgt:

Voorzieningenrechter rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Namens het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,

ing. W. Veenendaal,

adviseur wegen en verkeer,

Bijlage:

laadlocatie Meerkoetstraat XXX

Bijlage:

Laadlocatie: Meerkoetstraat XXX