Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, Bestemmingsplan Buitengebied Bunnik 2011, Partiële Herziening Defensieweg Odijk.

Logo Bunnik

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Bunnik 2011’ wordt gedeeltelijke herzien voor het agrarisch bedrijventerrein aan de Defensieweg in Odijk. Voor het aanpassen van het bestemmingsplan zijn diverse kaders opgesteld. Deze kaders hebben betrekking op de percelen Defensieweg 3, Defensieweg 4 en Burgweg 10. Voor Defensieweg 3 worden de gebruiksmogelijkheden verruimd en voor Defensieweg 4 wordt een op maat gesneden bestemming opgenomen. Voor Burgweg 10 wordt de bedrijfsbestemming gewijzigd naar een woonbestemming. Daarnaast wordt het begrip ‘agrarische dienstverlening’ scherper omschreven.

Het nieuwe bestemmingsplan ‘Buitengebied Bunnik 2011, Partiële Herziening Defensieweg Odijk’ is getoetst aan de Wet geluidhinder. Uit het bijbehorend akoestisch onderzoek blijkt dat het geluidsniveau op de zuidgevel van de toekomstige woning Burgweg 10, vanwege het wegverkeer op de Burgweg (N410), hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde die genoemd is in de Wet geluidhinder. De overige ontwikkelingen (Defensieweg 3 en Defensieweg 4) betreffen voor de Wet geluidhinder geen geluidsgevoelige bestemmingen en hoeven daarom niet te worden getoetst aan de grenswaarden. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van de voorkeurswaarde. Het college van burgemeester en wethouders wil voor het plan gebruik maken van deze mogelijkheid en heeft het ontwerp van het besluit hogere waarden opgesteld. De gemeente kan het bestemmingsplan pas vaststellen, nadat de ontheffing van de voorkeurswaarde is verleend.

Zienswijze

Op grond van de Wet geluidhinder kunnen belanghebbenden gedurende zes weken na deze publicatie zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hogere waarden indienen. Bent u belanghebbende? Dan kunt u uw brief richten aan: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik, p/a Omgevingsdienst regio Utrecht, Postbus 13101, 3507 LC Utrecht, onder duidelijke vermelding van uw naam, uw adres en zaaknummer Z/20/165879.

Inzage van de stukken

Het ontwerp van het besluit hogere waarden met bijbehorende stukken ligt van 30 oktober 2020 tot en met 10 december 2020 ter inzage. U kunt de documenten tijdens de inzagetermijn inzien in het gemeentehuis aan het Singelpark 1 in Odijk.

Voor informatie: Omgevingsdienst regio Utrecht, telefoon (088) 022 50 00.

 

Naar boven