Tekstuele wijziging Gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex 2018

Logo Delft

Het bestuur wordt gevraagd:

 

 • 1.

  de eerste tekstuele wijzigingen uit de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex 2018 vastte stellen, nu de gemeenten unaniem hebben ingestemd:

  • Art. 15, lid 10 als volgt aan te passen:

   toevoegen: ‘jegens de geldgever' tussen de woorden ‘garant’ en ‘voorzover’.

  • Na artikel 7, derde lid, worden de leden vier en vijf toegevoegd luidende:

   • 4.

    Om uitvoering te geven aan het tweede en derde lid adviseert een werkgeverscommissie het bestuur hieromtrent.

   • 5.

    De werkgeverscommissie stelt een reglement op voor haar werkzaamheden, bedoeld in het vierde lid en het bestuur stelt dit vast.

Toelichting

Conform artikel 27 van de GR zendt het college van de gemeente Delft deze regeling, na bestuurlijke vaststelling, aan gedeputeerde staten en draagt zij mede zorg voor de bekendmaking van de regeling in alle deelnemende gemeenten, onverminderd het bepaalde in artikel 26, tweede lid, van de wet gemeenschappelijke regeling.

 

Bestuur Avalex

Stephan Brandligt,

Voorzitter

Nicolet Dukker,

secretaris-directeur

Naar boven