Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamStaatscourant 2020, 55543VergunningenKennisgeving terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning ’Driemanssteeweg 15’

Logo Rotterdam

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat vanaf vrijdag 23 oktober 2020 tot en met donderdag 3 december 2020 het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning voor het project ’Driemanssteeweg 15’ ter inzage liggen. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 29 september 2020 besloten dat voor dit bestemmingsplan geen milieueffectrapport wordt gesteld.

Gemeentelijke coördinatieregeling

Op het project is de gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing. Deze regeling maakt het mogelijk om gecoördineerd over het bestemmingsplan en de aanvraag omgevingsvergunning te besluiten. Dit betekent dat de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan en van de ontwerp-omgevingsvergunning gelijktijdig plaatsvindt. Tegen alle ontwerpbesluiten kunnen zienswijzen worden ingediend.

Inhoud

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Driemanssteeweg 15’ (NL.IMRO.0599.BP2146Driemansst15-) maakt de vestiging mogelijk van detailhandel (bouwmarkt en tuincentrum) op de locatie Driemanssteeweg 15.

De ontwerp-omgevingsvergunning (OMV.20.08.00399) betreft de bouw van een (éénlaagse) bouwmarkt met een bruto vloeroppervlak (bvo) van maximaal 10.000 m2, en een tuincentrum met 5.700 m2 bvo en een drive-in met 5.300 m2 bvo, alsmede bijbehorende parkeerplaatsen.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning, en de bijbehorende stukken, waaronder het m.e.r.-beoordelingsbesluit liggen met ingang van vrijdag 23 oktober 2020 tot en met donderdag 3 december 2020 ter inzage.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ‘Driemanssteeweg’ (met bijbehorende stukken) raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

De ontwerp-omgevingsvergunning (met de bijbehorende stukken) is beschikbaar via de website www.overheid.nl. De stukken kunnen worden geraadpleegd door bij “Berichten over uw buurt” te zoeken op Driemanssteeweg 15, 3084CA Rotterdam

Zolang de maatregelen in verband met het coronavirus duren, is het niet mogelijk om het ontwerpbestemmingsplan in te zien op een gemeentelijke locatie. Er is ook geen fysieke informatieavond. U kunt op werkdagen tussen 10.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met telefoonnummer 06-10353905, dan wordt in overleg gezocht naar een maatwerkoplossing.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging, van vrijdag 23 oktober 2020 tot en met donderdag 3 december 2020, kan een ieder over het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning schriftelijk gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam, adres, woonplaats, handtekening en e-mailadres.

U kunt uw zienswijze(n) richten aan de directeur van Stadsontwikkeling, R&W/Bestemmingsplannen, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam o.v.v. zienswijze Driemanssteeweg 15. U wordt verzocht aan te geven of uw zienswijze zich richt op het bestemmingsplan en/of de omgevingsvergunning.

Tevens kunnen gedurende deze termijn door een ieder mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar worden gemaakt. Voor het maken van een afspraak kunt u 06-10353905 bellen.

Rotterdam, 21 oktober 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd