Regeling van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 16 oktober 2020, nr. MinBuZa.2020.5738-34, tot wijziging van de Regeling algemene doorvoervergunningen NL007 en NL008

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op de artikelen 6a, eerste en tweede lid, en 6b van het Besluit strategische goederen;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 4 van de Regeling algemene doorvoervergunning NL007 wordt ‘of Jemen, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten of Egypte’ vervangen door ‘of Jemen, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Turkije of Oekraïne’.

ARTIKEL II

In artikel 4 van de Regeling algemene doorvoervergunning NL008 wordt ‘of de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie’ vervangen door ‘of de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie met uitzondering van Turkije’ .

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag

TOELICHTING

1. Algemeen

Vanaf oktober 2019 geldt er conform Nederlands kabinetsbeleid een aangescherpt wapenexportbeleid ten aanzien van Turkije. Dit beleid volgt de conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken van oktober 2019 waarin EU-landen gezamenlijke afspraken hebben gemaakt om te voorkomen dat militaire goederen uit de EU worden ingezet in Noordoost Syrië. Om te voorkomen dat ‘minder gevoelige’ militaire goederen, waarop de Regeling algemene doorvoervergunning NL007 en de Regeling algemene doorvoervergunning NL008 van toepassing zijn, naar Turkije worden geëxporteerd en daar worden ingezet in de strijd in Noordoost-Syrië, worden deze regelingen aangepast en wordt Turkije uitgesloten als eindbestemming.

De wijziging van de Regeling algemene doorvoervergunning NL007 en NL008 is er daarnaast op gericht om het toezicht op doorvoer via deze algemene vergunningen meer in overeenstemming te brengen met het toezicht op doorvoer via individuele vergunningen. Voor Oekraïne bestaat reeds enige tijd verscherpt toezicht op export en doorvoer van militaire goederen naar Oekraïne via individuele vergunningen. Dit toezicht wordt nu uitgebreid naar doorvoer via deze algemene vergunning. Naast Turkije en Oekraïne, zijn op dit moment de volgende landen uitgesloten als eindbestemming voor de NL007: Jemen, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte.

De wijziging van de algemene doorvoervergunningen NL007 en NL008 laat onverlet dat voor elke doorvoerzending, dus ook vanuit de bovenbedoelde landen, een individuele doorvoervergunning kan worden aangevraagd, ook voor de ‘minder gevoelige’ militaire goederen. Daarbij zal eveneens het genoemde staand kabinetsbeleid worden nageleefd.

2. Administratieve lasten

Voor bedrijven die voorheen voor exporten van militaire goederen naar Turkije en Oekraïne gebruik maakten van een algemene doorvoervergunning zal een lastenverzwaring plaatsvinden. Deze bedrijven dienen nu een individuele doorvoervergunning aan te vragen. In 2019 is er echter geen gebruik gemaakt van de NL007 of de NL008 voor deze bestemmingen. Daarmee lijkt de lastenverzwaring klein te zijn en in verhouding te staan tot het beleidsdoel van de aanpassing.

3. Vaste verandermomenten

Deze wijzigingsregeling treedt in werking de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Daarmee wordt afgeweken van het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten aangezien de regeling niet twee maanden voorafgaand aan dat tijdstip is gepubliceerd. Afwijking van dat beleid wordt gerechtvaardigd in verband met de naleving van het zwaarwegender kabinetsbeleid om te voorkomen dat militaire goederen met doorvoer via Nederland naar Turkije of Oekraïne worden verzonden en daar mogelijk bijdragen aan regionale instabiliteit of een ander ongewenst eindgebruik.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag

Naar boven