Besluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn, inhoudende de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2015 in verband met de bevoegdheid tot het oprichten van of deelnemen in rechtspersonen

Logo Amsterdam

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn, ieder voor wat betreft de eigen bevoegdheden,

 

gelezen de beslissing van het bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland met het voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2015 van 17 juni 2019 en gelezen de brief van de voorzitter van de Veiligheidsregio van 8 oktober 2019 aan de in de gemeenschappelijke regeling participerende gemeenten,

 

gelet op artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de verkregen toestemming van de raden van de deelnemende gemeenten,

 

besluiten:

Artikel 1  

De Gemeenschappelijk regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2015 wordt als volgt gewijzigd:

 

A

 

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

 • a.

  In het eerste lid, onder d, wordt ‘vast.’ vervangen door ‘vast;’.

 • b.

  In het eerste lid wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:

  • e.

   De bevoegdheid tot het oprichten van of deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen en coöperatieven en onderlinge waarborgmaatschappijen dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van de deelname daaraan.

Artikel II  

Deze wijzigingsregeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld door:

Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer, bij besluit van 5 november 2019,

De burgemeester, G.E. Oude Kotte, de secretaris, F.L. Romkema

Het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen, bij besluit van 12 november 2019,

De burgemeester, T. Poppens, de secretaris, B. Winthorst

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, bij besluit van 18 augustus 2020,

De burgemeester, F. Halsema, de secretaris, P. Teesink

Het college van burgemeester en wethouders van Diemen, bij besluit van 12 november 2019;

De burgemeester E. Boog, de secretaris, J.D. de Kort

Het college van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, bij besluit van 5 november 2019,

De burgemeester, J. Langenacker, secretaris, L. Heijlman

Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn, bij besluit van 21 april 2020,

De burgemeester, P. Heiliegers, de secretaris, E.M. Voorhorst

Naar boven