Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinStaatscourant 2020, 5531VerkeersbesluitenIndividuele gehandicaptenparkeerplaats, Thorbeckepark te Nieuwegein

Logo Nieuwegein

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein;

Gelet op:

 • artikel 18, lid 1, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

 • Artikel 15 lid 1 van de WVW 1994, ingevolge de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, verkeersborden en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • artikel 24 van het BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de korpschef van de Nationale politie;

 

Overwegende dat:

 • ingevolge de ´Mandaatregeling gemeente Nieuwegein´ het nemen van verkeersbesluiten is gemandateerd aan het hoofd van het Openbaar Domein;

 • het voor bezitters van een gehandicaptenparkeerkaart wenselijk en/of noodzakelijk is loopafstanden zo beperkt mogelijk te houden;

 • Er is een aanvraag ingediend voor een individuele gehandicapten parkeerplaats en hiertoe is na afweging van de betrokken belangen is besloten een gehandicapten parkeerplaats aan te leggen. Deze gehandicapten parkeerplaats wordt aangelegd op de parkeerplaats.

 • gelet op artikel 2 van de WVW 1994, het gewenst is om in het belang van het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer en het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg onderstaande maatregel te treffen;

 • bedoelde weggedeelte gelegen is binnen de bebouwde kom van de gemeente Nieuwegein en in beheer en onderhoud is bij deze gemeente;

 • overleg is gepleegd met, en instemming is verkregen van de Verkeersspecialist van Politie Midden Nederland, District West.

 

Besluit:

 • 1.

  een individuele gehandicapten parkeerplaats aan te leggen op de parkeerplaats te plaatsen met een verkeersbord model E 6 met onderbord van bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 2.

  het verkeersbord met onderbord te plaatsen, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening met nummer IBGRY-Ga-IPP-00077.

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (artikel 8:1 jo. 7:1) kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. U moet dan binnen zes weken na de dag van de verzenddatum van dit besluit/de publicatie van dit besluit uw bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, postbus 1, 3430 AA Nieuwegein. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet in ieder geval het volgende bevatten: uw naam en adres, een datum, een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar zich richt en de gronden van uw bezwaar.

 

Als u bezwaar maakt, wordt de werking van dit besluit niet stopgezet. Mocht u dat willen en u heeft een spoedeisend belang, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Aan een dergelijk verzoek zijn afzonderlijke kosten verbonden.

 

Aldus vastgesteld op, 28 januari 2020

 

 

Namens burgemeester en wethouders van Nieuwegein,

Roelie Pol

hoofd Openbaar Domein