Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 16 oktober 2020, nr. WJZ/ 20250725, houdende wijziging van de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19 in verband met de verlenging van de termijn voor het indienen van een verzoek tot definitieve vaststelling van de tegemoetkoming

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de artikelen 15 en 19 van de Landbouwwet;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 6, eerste lid, wordt ‘31 oktober 2020’ vervangen door ‘30 november 2020’.

B

In artikel 11, eerste lid, wordt ‘31 oktober 2020’ vervangen door ‘30 november 2020’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 16 oktober 2020

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

TOELICHTING

Met deze wijziging van de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19 wordt de termijn waarbinnen de gedupeerde teler een verzoek tot definitieve vaststelling van de tegemoetkoming kan indienen verlengd. Voor ondernemers in de sierteelt- en voedingstuinbouw en telers van fritesaardappelen was de uiterste datum van indiening 31 oktober 2020 en deze datum wordt 30 november 2020.

Reden voor de verlenging van de termijn is dat de werkzaamheden die een accountant dient te verrichten alvorens een onderneming tot een aanvraag tot vaststelling van de tegemoetkoming kan overgaan, nog niet voor alle tegemoetkomingen is vastgesteld. Voor tegemoetkomingen tot € 125.000,– kunnen aanvragen voor vaststelling inmiddels worden ingediend. Voor tegemoetkomingen boven dat bedrag vindt nog nader overleg met de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants en sectoraccountants plaats over de exacte protocollen voor het indienen van bewijsstukken. Daarbij is het van belang zo snel mogelijk tot vaststelling over te kunnen gaan, tegelijk moet worden geborgd dat ondernemingen voldoende tijd hebben om de noodzakelijke bewijsstukken te verzamelen.

De wijziging van deze regeling treedt in werking op de dag na datum van publicatie in de Staatscourant. Omdat de aanvraagtermijn voor de definitieve tegemoetkoming voor de sierteelt en voedingstuinbouw op 31 oktober 2020 eindigt is inwerkingtreding van deze wijziging vóór die datum noodzakelijk.

Deze wijziging heeft geen consequenties voor de regeldruk.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Naar boven