Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdStaatscourant 2020, 5522VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Zaaknummer: 970-2020

Logo Landerd

Burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd,

 

 

Besluiten tot:

 • 1.

  Het verwijderen van een algemene invalidenparkeerplaats op een parkeerplaats aan Burgerveld ter hoogte van huisnummer 35 in Zeeland.

 

Motivering:

Bij dit verkeersbesluit hebben wij het volgende overwogen:

 • Het belang van het verzekeren van de veiligheid op de weg.

 • Het belang van het beschermen van weggebruikers en passagiers.

 • Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 • Het is voor de betrokkene niet meer noodzakelijk (om medische redenen) om bij de woning een invalidenparkeerplaats te hebben.

 • Door opheffing van deze invalidenparkeerplaats ontstaat weer een normale parkeerplaats die door diverse gebruikers benut kan worden.

 

Het besluit is genomen op grond van:

 • de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994; in artikel 18, eerste lid, onder d, is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders bevoegd is tot het nemen van verkeersbesluiten;

 • de bepalingen in de Wegenverkeerwet 1994; in artikel 15, eerste lid: plaatsing / verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, verkeersborden – onderborden voor zover daardoor een gebod - verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit.

 • de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer

 • de Algemene Wet Bestuursrecht.

 •  

Adviezen:

We hebben voor dit besluit advies ingewonnen bij de regiopolitie. De korpschef van de politie Oost Brabant heeft positief geadviseerd (overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer ).

 

Namens de burgemeester en wethouders van Landerd,

B.P.J. Brouwers

Datum: 20 januari 2020

 

 

 

 

Bezwaarschrift en voorlopige voorziening:

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden vanaf dinsdag 4 februari tot en met 17 maart 2020 bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland.

U kunt ook digitaal bezwaar indienen via www.landerd.nl (digitaal loket).

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten:

naam en adres van de indiener

dagtekening

omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Heeft u vragen over dit besluit?

Voor vragen kunt u terecht bij de heer Patrick van Boekel van de afdeling Realisatie & Beheer, telefoon: 0486-458111.