1e wijziging Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen, gemeente Hillegom

Logo Hillegom

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen, ieder voor zover voor de eigen gemeente bevoegd;

 

Overwegende dat het wenselijk is om de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLT Samen te wijzigen;

 

Gelet op het daartoe strekkend verzoek van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLT Samen d.d. 5 september 2019;

 

Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet en de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLT Samen;

 

Gelet op de toestemming van de gemeenteraden van Hillegom, Lisse en Teylingen voor het wijzigen van deze regeling door de colleges van die gemeenten;

 

Besluiten:

 

Artikel I

Tot vaststelling van de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLT Samen, luidende als volgt:

 

A

De naam van de gemeenschappelijke regeling komt te luiden als volgt: “Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen”.

 

B

De term ‘directieraad’ wordt gewijzigd in ‘directieteam’.

 

C

Artikel 4 wordt gewijzigd als volgt.

Het tweede lid komt te luiden: “De werkorganisatie voert uitsluitend taken uit voor de gemeentebesturen; uitvoering van de in dit artikel genoemde diensten voor derden (organisaties of bestuursorganen anders dan de gemeentelijke bestuursorganen van de drie gemeenten) is slechts toegestaan na een expliciet besluit van het bestuur. Het bestuur kan hiertoe niet besluiten, indien dit ertoe leidt dat de werkorganisatie niet meer valt aan te merken als een inbestedende dienst voor de gemeenten.

Er wordt een derde lid toegevoegd, dat komt te luiden: “De diensten als bedoeld in lid 2 worden verricht tegen een overeengekomen prijs. De beschrijving van de te leveren diensten, de wijze van kostenverrekening en de overige voorwaarden waaronder de diensten worden geleverd, worden vastgelegd in een overeenkomst tussen het bestuur en het college van de betreffende gemeente(n) dan wel het bestuur van de betreffende organisatie(s).”

 

D

Artikel 10 wordt gewijzigd als volgt.

Het eerste lid komt te luiden: “Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter aan, die een goede behartiging van de zaken van de werkorganisatie bevordert. De voorzitter is een burgemeester van een van de gemeenten. De voorzitter wordt gekozen voor een periode van een jaar. Het voorzitterschap rouleert jaarlijks op 1 januari tussen de burgemeesters van de gemeenten, tenzij het bestuur anders besluit. Het bestuur stelt daartoe een roulatieschema vast.”

 

E

Artikel 13 wordt gewijzigd als volgt.

Het derde lid komt te luiden: “Bij de regeling van de rechtspositie van het personeel wordt de Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties gehanteerd.”

 

F

De titel van artikel 19 komt te luiden ‘Kaders’.

 

G

Artikel 29 wordt gewijzigd als volgt.

Het artikel komt te luiden: “Vervallen.”

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de dag nadat de regeling door de gemeente Hillegom is bekend gemaakt, met uitzondering van Artikel I letter E. Deze wijziging (wijziging van artikel 13 in de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen) treedt, al dan niet met terugwerkende kracht, in werking met ingang van 1 januari 2020.

 

Hillegom, 07 januari 2020

Burgemeester en wethouders van Hillegom,

De burgemeester,

A. van Erk

de secretaris,

C.B. Baauw

Lisse, 07 januari 2020

Burgemeester en wethouders van Lisse

De burgemeester,

A.W.M. Spruit

de secretaris,

B. Marinussen

Teylingen, 07 januari 2020

Burgemeester en wethouders van Teylingen

De burgemeester,

C.G.J. Breuer

de secretaris,

J.J.G. Covers

Naar boven