Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterwoldeStaatscourant 2020, 5482VergunningenWabo, Omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure.

Logo Westerwolde

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlenen voor het realiseren van een zonnepark (met daarbij behorende landschappelijk inpassing, voorzieningen en technische installaties) op de voormalig zandwinplas aan de Beetserweg in Sellingen, tussen de Beetserweg en de Beetserwijk. De vergunning heeft betrekking op de volgende in de Wabo genoemde activiteiten:

  • 1.

    het bouwen van  bouwwerken (artikel 2.1, lid 1, sub a, Wabo);

  • 2.

    het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, (artikel 2.1, lid 1, sub c, Wabo, met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3

 

Door de gemeenteraad is besloten om ten aanzien van dit project een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen, de ontwerpvergunning, de aanvraag en de op de aanvraag betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 25 januari 2020 tot en met 6 maart 2020 tijdens de normale kantooruren, ter inzage in het gemeentehuis, Dorpsstraat 1, 9551 AB Sellingen. Tevens kunt u de omgevingsvergunning en daarbij horende stukken raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1950.OV2001-on01 en https://www.westerwolde.nl/plannen-procedure. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijzen over de ontwerpvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen kenbaar maken aan burgemeester en wethouders van Westerwolde, Postbus 14, 9550 AA Sellingen. Er kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Daarvoor moet vooraf een afspraak worden gemaakt. U kunt hiervoor bellen naar (0599) 320 220.