Vastgesteld bestemmingsplan Reedijk 9 Moergestel, gemeente Oisterwijk

Logo Oisterwijk

Plangebied en doel

Het plangebied betreft het perceel aan de reedijk 9 te Moergestel. Het plan voorziet in de beëindiging van de agrarische bedrijfsbestemming, het saneren van een deel van de bebouwing (1.945 m²) en het ontwikkelen van de resterende bebouwing(2.585 m²) voor statische opslag van goederen, waaronder caravans. Deze opslagfunctie wordt momenteel al uitgeoefend en zal worden uitgebreid. Het bouwvlak van 1,5 ha. zal sterk worden verkleind. De bestaande bedrijfswoning blijft behouden.

 

Ter inzage vastgesteld bestemmingsplan

Op 1 oktober 2020  heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Reedijk 9 Moergestel [NL.IMRO.0824 .BPReedijk9-VA01] ongewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 23 oktober tot en met 3 december 2020. gedurende 6 weken ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien:

op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

op www.oisterwijk.nl/bestemmingsplannen ziet u de directe link naar het vastgestelde bestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl

bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor, De Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur - 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur - 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur - 13.00 uur. U kunt het bestemmingsplan op deze momenten alleen inzien. Als u er vragen over wilt stellen, kunt u een afspraak maken. Dit doet u telefonisch via (013) 529 13 11.

 

Beroep

Tegen het besluit van de raad kunt u tijdens de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan door:

belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt

belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt

belanghebbenden voor zover het gaat om wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

Naar boven