Vastgesteld bestemmingsplan ‘Parapluherziening verkamering woningen 2020’ (BP1207), Maasdriel

Logo Maasdriel

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Parapluherziening verkamering woningen 2020’ (BP1207) ligt van 21 oktober 2020 tot en met 2 december 2020 ter inzage.

De gemeenteraad heeft dit bestemmingsplan op 8 oktober 2020 vastgesteld. Dit bestemmingsplan ziet er op dat het gebruik van woningen voor bewoning door meer dan één huishouden niet langer rechtstreeks (ofwel zonder nadere afweging door de gemeente) mogelijk is. Voor verkamering van woningen (bijvoorbeeld voor de huisvesting van arbeidsmigranten) is hierdoor een afwijking van het bestemmingsplan noodzakelijk, waardoor het beleid 'huisvesting arbeidsmigranten 2019' (en de rechtsopvolgers van dit beleid) op effectieve wijze ten uitvoer gebracht kan worden. Om deze reden is deze parapluherziening opgesteld waarin een eenduidige juridische regeling is opgenomen. Door deze regeling wordt in alle situaties in woonbestemmingen een relatie gelegd met het begrip 'huishouden'.

Inzien

Van 21 oktober 2020 tot en met 2 december 2020 ligt het bestemmingsplan en de daarbij horende stukken tijdens de openingstijden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis aan de Kerkstraat 45 in Kerkdriel.

U kunt het bestemmingsplan ook vinden op;

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0263.BP1207-VG01

De bronbestanden zijn beschikbaar via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0263.BP1207-VG01/

Beroep

Tijdens de inzagetermijn kan beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

  • 1.

    door diegenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan;

  • 2.

    door hen die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.

Een beroepschrift moet binnen de inzagetermijn worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Als u bevoegd bent beroep in te stellen, kunt u naast het indienen van een beroepschrift een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat over een voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Meer informatie

Bel (14 0418) of mail (info@maasdriel.nl) de gemeente en vraag naar mevr. Litjens.

Kerkdriel, 21 oktober 2020

Naar boven