Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveStaatscourant 2020, 54557VerkeersbesluitenTijdelijk verkeersbesluit Parkeerverbod met wegsleepregeling Lunette te Grave

Logo Grave

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRAVE

 

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, bevoegd dit verkeersbesluit te nemen,

 

Op grond van artikel 15, tweede lid, van de wegenverkeerswet 1994 verplicht tot het nemen van een verkeersbesluit voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik maakt;

 

OVERWEGENDE:

 

- dat in de openbare ruimte van de Hoofschestraat, Markt en Hoofdwagt in Grave werkzaamheden plaatsvinden;

- dat op genoemde straten doorgaans op vrijdag de weekmarkt plaatsvindt;

- dat in verband met de werkzaamheden de weekmarkt een andere locatie aangewezen krijgt;

- dat deze locatie de oostelijke helft van de Lunette is;

- dat het voor de weekmarkt niet wenselijk is dat er voertuigen geparkeerd staan op dit gedeelte van Lunette;

- dat een parkeerverbod hiervoor een oplossing biedt;

- dat dit alleen van kracht zal zijn op 30 oktober 2020, 6 november 2020 en 13 november 2020 van 06.00 t/m 14.00 uur;

- dat om ervoor te zorgen dat er geen voertuigen geparkeerd staan, het van kracht laten zijn van de wegsleepregeling een oplossing biedt;’

- dat alle genoemde straten, wegen en pleinen onder beheer van de gemeente Grave zijn;

- dat de gemeente Grave de Wegsleepverordening 2012 heeft;

- dat alle genoemde wegen hierbinnen al aangewezen zijn;

- dat de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 ven de Wegenverkeerswet 1994 om de veiligheid op de weg te verzekeren, om de bruikbaarheid van de weg te waarborgen en om de door het verkeer veroorzaakte overlast en hinder te voorkomen ;

- dat voor de uitvoering van deze maatregelen ook een verkeersbesluit dient te worden genomen;

- dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg is gepleegd met de taakaccenthouder evenementen namens de korpschef van het Regionaal korps Brabant-Oost, District Maas en Leijgraaf en dat deze akkoord gaat met het onderstaande besluit;

 

BESLUITEN:

 

Op grond van vorenstaande overwegingen tot:

op 30 oktober 2020, 6 november 2020 en 13 november 2020 van 6.00 tot 14.00 uur:

1. het instellen van een parkeerverbod op de oostelijke helft van het plein Lunette te Grave;

2. het instellen van een wegsleepregeling daar waar het parkeerverbod onder 1 van kracht is;

3. de Lunette te Grave af te sluiten voor het verkeer door het plaatsen van borden C1 uit Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

4. de beslispunten 1 en 2 tenminste 2 weken van te voren bekendmaken door de verkeersborden E1 met onderbord OB304 en onderbord OB203 met tekst “30 oktober 6 november 2020 13 november 2020 06.00uur t/m 14.00uur” uit Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 

Grave, 13 oktober 2020

burgemeester en wethouders van de gemeente Grave,

 

 

Th.M.M. Hoex MMO A.M.H. Roolvink MSc

secretaris burgemeester

 

 

MEDEDELINGEN:

 

BEZWAARCLAUSULE

 

Tegen dit besluit en de daaraan verbonden voorwaarden kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking ervan bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van de gemeente Grave. U dient uw bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders Grave, Postbus 7, 5360 AA Grave.

 

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Om het besluit te schorsen dient u bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen. Het postadres van de rechtbank is: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.