Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2020, 54539VerkeersbesluitenVerkeersbesluit instellen diverse verkeersmaatregelen overloopparkeerterrein en toegangsweg Weijen 19a-21 Nistelrode

Logo Bernheze

 

Gelet op:

• artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) inge-volge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

• artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

• artikel 12, lid a van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegbeheer (BABW), ingevolge het verwijderen, plaatsen of verplaatsen van borden E1, E8, C10 en C17 uit bijlage 1 van het RVV 1990 geschiedt krachtens een verkeersbe-sluit;

• artikel 24 van het BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef van de politie;

 

Overwegende dat

• de Weijen en Dobbestraat zijn gelegen in de kern Nistelrode en in eigendom en be-heer zijn bij de gemeente Bernheze;

• tussen de Weijen en Hoogbroeksesteeg een weg is gelegen zonder straatnaamaan-duiding;

• deze weg aansluit op de Weijen tussen huisnummers 21 en 19a;

• deze weg kadastraal is aangeduid als Dobbestraat, maar dat ten zuiden van deze weg ook een weg is gelegen die wel als straatnaam Dobbestraat heeft;

• dit verkeersbesluit gaat over de weg tussen Weijen 21/19a en Hoogbroeksesteeg;

• deze weg vanaf de Weijen tot aan het parkeerterrein over ongeveer 47 meter ver-hard is en daarna doorloopt en onverhard is;

• via deze weg een terrein aanwezig is en hierop een tijdelijk parkeren wordt toege-staan;

• het terrein normaal gesproken in gebruik is geweest als weiland en tijdens grote evenementen (zoals Pinksterfeesten) als tijdelijk parkeerterrein;

 

• Van Tilburg een winkel is voor mode en sport en dat deze firma een verzoek heeft ingediend om het weiland te mogen gebruiken voor parkeren op piekmomenten;

• Van Tilburg een aantal keer per jaar uitverkoopdagen heeft en dat hier veel bezoe-kers uit heel het land op af komen;

• al tijden sprake is van parkeeroverlast in Nistelrode als Van Tilburg uitverkoop heeft;

• door diverse bouwwerkzaamheden in Nistelrode parkeerplaatsen bezet worden door werknemers van de bouwbedrijven en door opslag van bouwmaterialen;

• de parkeercapaciteit in en om het centrum tijdelijk minder is;

• de gemeente mee wil werken aan het verzoek om een tijdelijk overloopparkeerter-rein ter beschikking te stellen;

• de gemeente daarom een vergunning heeft verleend om tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan;

 

• het parkeerterrein aan de onbenoemde weg in eigendom is van de gemeente Bern-heze;

• de gemeente dit parkeerterrein kan openstellen voor pieken in de parkeerdruk in Nistelrode;

• het openstellen van het parkeerterrein niet zonder maatregelen en voorwaarden kan gebeuren, omdat de gemeente verwacht dat grote toeloop overlast met zich kan meenemen;

• daarnaast het openstellen van een groot terrein ook ongenode gasten kan bewegen zich hier op te houden (denk aan crossers of hangjeugd);

• de gemeente daarom extra verkeersmaatregelen wil instellen op het parkeerterrein;

• het parkeerterrein wordt opengesteld op dagen wanneer er hogere parkeerdruk in Nistelrode verwacht wordt;

• hiertoe zal een slagboom worden geplaatst en verkeersregelaars worden ingezet;

• op het moment dat de slagboom open is, geldt de Wegenverkeerswet op het terrein en kunnen verkeersmaatregelen volgens deze wet worden ingesteld;

 

• de gemeente het parkeren wil reguleren door verkeersmaatregelen in te stellen op het parkeerterrein;

• de gemeente alleen wil toestaan dat personenauto’s worden geparkeerd op het par-keerterrein;

• de gemeente hiervoor borden E08 uit bijlage 1 van het RVV 1990 wil plaatsen;

• dit bord verwijst naar artikel 24 lid 1d sub 1;

• in dit artikel staat “voor zover zijn voertuig niet behoort tot de op het bord of op het onderbord aangegeven voertuigcategorie of groep voertuigen”

• de gemeente wil voorkomen dat grote voertuigen of aanhangwagens op het terrein komen;

• de gemeente daarom een lengtebeperking en een verbod voor aanhangwagens instelt;

• de gemeente bovendien de toegangsweg naar het parkeerterrein wil vrijhouden van geparkeerde voertuigen;

• op deze toegangsweg direct vanaf de Weijen parkeerplaatsen zijn gelegen van de kapsalon;

• door het plaatsen van borden parkeerverbod het parkeren in deze vakken nog steeds is toegestaan;

 

• het treffen dan wel intrekken van een verkeersmaatregel een normale maatschap-pelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

• de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om het door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade te voorko-men of te beperken alsmede voor het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg;

• de maatregel bovendien wordt genomen om weggebruikers te beschermen en de veiligheid op de weg te verzekeren;

• overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemachtigde van de korpschef van de Politie Oost Brabant;

 

Besluiten

Het college van burgemeester en wethouders besluiten om:

1. door het plaatsen van borden E08 uit bijlage 1 van het RVV 1990 bij de ingang van het parkeerterrein aan de toegangsweg Dobbestraat/Weijen het parkeren aan het terrein voor te behouden aan personenauto’s;

2. door het plaatsen van borden C17-6 uit bijlage 1 van het RVV 1990 bij de ingang van het parkeerterrein aan de toegangsweg Dobbestraat/Weijen een lengtebeper-king wordt ingesteld voor voertuigen langer dan 6 meter;

3. door het plaatsen van borden C10 uit bijlage 1 van het RVV 1990 bij de ingang van het parkeerterrein aan de toegangsweg Dobbestraat/Weijen een geslotenverklaring in te stellen voor aanhangwagens;

4. door het plaatsen van borden E1 uit bijlage 1 van het RVV 1990 een parkeerverbod in te stellen aan beide zijden op de toegangsweg tussen Weijen 19a en 21 en het parkeerterrein;

5. de verkeersmaatregelen uit besluitpunten 1 en 4 in te stellen in die periodes dat het terrein wordt opengesteld voor parkeren;

 

 

Heesch, 14 oktober 2020

 

Namens burgemeester en wethouders van Bernheze,

 

 

 

K. Vogels

Verkeerskundige Domein Leefomgeving

 

 

Bent u het niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Zorg dat uw brief het vol-gende bevat:

• uw naam, adres

• datum

• handtekening

• met welk besluit u het niet eens bent

• argumenten voor uw bezwaar

Richt uw bezwaarschrift aan burgemeester en wethouders, Postbus 19, 5384 ZG Heesch.

 

Bij spoed kunt u ook een voorlopige voorziening bij de rechtbank vragen. Meer informa-tie vindt u op onze website: www.bernheze.org/bezwaar