Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 20 januari 2020, nr. FEZ (132681), houdende wijziging van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs in verband met een overzicht uitkeringen profileringsfonds

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op de artikelen 2, eerste en vierde lid, en 4 van het Besluit informatievoorziening WPO/WEC, artikel 18, vijfde lid, van het Bekostigingsbesluit WVO, de artikelen 2.5.3, tweede lid, en 2.5.4, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, de artikelen 5.2.1 en artikel 5.2.2 van het Uitvoeringsbesluit WEB en artikel 2.14 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Besluiten:

ARTIKEL I

A

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In lid 1c wordt ‘de boekjaren 2018 en 2019’ vervangen door ‘de boekjaren 2018, 2019 en 2020’.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. De aanhef komt te luiden: Onderwijsinstellingen nemen met gebruikmaking van de in bijlage 4 opgenomen tabel in het bestuursverslag op aan hoeveel studenten zij uit het profileringsfonds, bedoeld in artikel 7.51 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, financiële ondersteuning hebben verleend, uitgesplitst naar de volgende onderdelen:.

b. In onderdeel a wordt na ‘familieomstandigheden’ ingevoegd ‘mantelzorg’.

B

Er wordt na bijlage 0 een bijlage ingevoegd, die luidt:

Bijlage 1. Tabel uitkeringen Profileringsfonds

Deze bijlage behoort bij artikel 4, tweede lid, van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

Overzicht uitkeringen Profileringsfonds

Omschrijving

Aantallen studenten

Totaal van de toekenningen

Gemiddelde hoogte van de toekenningen

Gemiddelde duur van de toekenningen

Studenten in overmachtssituaties

Ziekte, functiebeperking, familieomstandigheden, mantelzorg of niet-studeerbare opleidingen

Aanvragen

....................

Toewijzingen

....................

 

Bestuurders van studie- of studenten- verenigingen of MR

Aanvragen

....................

Toewijzingen

....................

 

Overige categorieën

Prestaties op het gebied van sport of cultuur, fin. steun aan niet-EER studenten, uitgaande beurzen e.a.

Aanvragen

....................

Toewijzingen

....................

 

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

TOELICHTING

Deze regeling wijzigt de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (RJO) en betreft:

  • een verlenging van de overgangsregeling betreffende de voorziening groot onderhoud (artikel 4 lid 1c RJO) met een jaar;

  • de toevoeging van een begripsbepaling;

  • de toevoeging van een voorgeschreven tabel.

Toevoeging van een kalenderjaar

De overgangsregeling die in 2019 is geïntroduceerd in verband met verwerking van de voorziening groot onderhoud wordt verlengd met één jaar. Dit vanwege het feit dat schoolbesturen reeds bezig zijn de begroting 2020 op te stellen én dat duidelijkheid op dit dossier in het voorjaar van 2020 wordt verwacht.

Toevoeging van een begripsbepaling

In de regeling wordt het begrip ‘mantelzorg’ toegevoegd als onderwerp waar het profileringsfonds voor kan worden ingezet.

Toevoeging van een voorgeschreven tabel

Aan de regeling wordt een voorgeschreven tabel toegevoegd waarmee de besturen verantwoording over de inzet van de profileringsmiddelen afleggen.

Uitvoeringstoets

Deze regeling is voorgelegd aan de Dienst Uitvoering Onderwijs, die de regeling heeft geconsulteerd bij de Inspectie van het Onderwijs. De regeling is als uitvoerbaar beoordeeld.

Inwerkingtreding en terugwerkende kracht

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2019. Met de terugwerkende kracht wordt buiten twijfel gesteld dat de regeling reeds voor de verslaggeving over 2019 van toepassing is. Deze aanpassingen zijn in de werkgroep Onderwijs van de Raad voor de Jaarverslaggeving afgestemd.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

Naar boven