Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2020, 54265VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Verkeersbesluit instellen voetgangersoversteekplaats De Ploeg Heesch thv basisschool De Kiem

Logo Bernheze

 

Gelet op:

• artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

• artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

• artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegbeheer (BABW), ingevolge het verwijderen, plaatsen of verplaatsen van borden L2 uit bijlage 1 van het RVV 1990 alsmede het aanbrengen of verwijderen van zebramarkering geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

• artikel 24 van het BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef van de politie;

 

Overwegende dat

• de straat De Ploeg is gelegen in de kern Heesch en in eigendom en beheer is bij de gemeente Bernheze;

• op De Ploeg is gecategoriseerd als erftoegangsweg en hier een maximumsnelheid geldt van 30 km/uur;

• op deze weg toegangen zijn naar erven (percelen) aanwezig zijn en kruispunten gelijkwaardig zijn;

• De Ploeg een van de aansluitingen is op de doorgaande Nistelrodeseweg waarmee De Ploeg een kleine verzamelweg is van de wijk;

 

• de verkeerscommissie van basisschool De Kiem op 29 januari 2020 de gemeente heeft gevraagd om een zebra bij de ingang van de school;

• tijdens een locatiebezoek ter plaatse in de ochtend van 17 februari 2020 door een verkeerskundige de situatie is beoordeeld;

• een van de constateringen was dat, ondanks dat De Ploeg een verzamelweg is, er op dat moment zeer weinig autoverkeer gebruik maakt van de weg tijdens schooltijden;

• tegelijkertijd er op dat moment ook zeer weinig voetgangers De Ploeg overstaken en dat de voetgangers verspreid over de weg overstaken;

• bij het locatiebezoek is gekeken naar de aantallen weggebruikers, overzicht, foutparkeren, fietsers die over de stoep rijden en het verkeersgedrag van de verkeersdeelnemers;

• bij dit locatiebezoek ook de (inmiddels voormalige) directrice aanwezig was;

• de directrice aangaf dat op deze dag ook de plusklas aanwezig was en daardoor meer leerlingen naar school kwamen dan op andere dagen;

• deze onderdelen geen aanleiding gaven tot enige verkeersonveiligheid en daarmee ook de noodzaak tot een zebra niet is aangetoond;

• deze constatering ter plaatse is uitgesproken aan de directrice en vervolgens ook per brief aan de verkeerscommissie;

 

• vanwege het uitbreken van de corona-pandemie er diverse maatregelen zijn genomen door de landelijke overheid waardoor de school langere tijd moest sluiten;

• er daarom gedurende die maanden geen overleg kon plaatsvinden naar aanleiding van de toegestuurde constatering en conclusies;

• het niet de werkwijze van de gemeente is om verzoeken die breed ondersteund zijn schriftelijk af te wijzen maar zij graag het overleg wil aangaan;

• verkeerskundigen van de gemeente nogmaals ter plaatse zijn geweest op 30 juni 2020 om gezamenlijk met de verkeerscommissie en nieuwe directrice de situatie te bekijken en te bespreken;

• dit gesprek ertoe heeft geleid dat er wederzijds begrip is ontstaan voor elkaars standpunten en meer inzicht in de aanleiding voor het verzoek om een zebra;

 

• de wethouder heeft in beantwoording op raadsvragen aangegeven heeft een zebra vindt passen bij een basisschool;

• de verkeerskundigen met de wethouder de situatie en proces hebben geëvalueerd;

• de gemeente de gekozen manier van communicatie niet gelukkig vond, maar tegelijkertijd ook niet veel anders kon door de maatregelen rondom corona;

• de gemeente dit soort besluiten graag wil toelichten in een gesprek;

• dit gesprek met de verkeerscommissie en school later heeft plaatsgevonden, waardoor het onbegrip is gegroeid waardoor ook de media hierop heeft gereageerd;

• de gemeente vanuit verkeerskundig oogpunt nog steeds geen noodzaak zien in een voetgangersoversteekplaats;

• het gesprek wel enige nieuwe inzichten heeft opgeleverd;

• de school de verkeersveiligheid van de jongste verkeersdeelnemer wil vergroten;

• de gemeente dit ook hoog in het vaandel heeft staan;

• de school diverse verkeersveiligheidsacties uitvoert in het kader van het Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL);

• de verkeerscommissie aangeeft dat een zebra voor de deur kan bijdragen aan het lesprogramma en de kennismaking met dit soort verkeersmaatregelen voor de jongste verkeersdeelnemers;

• de gemeente als samenwerkingspartner van alle (BVL-)scholen wil bijdragen aan de verkeersveiligheid als daar aanleiding voor is;

 

• de gemeente tegelijkertijd ook nadelen ziet bij de aanleg van een zebra;

• de aanwezigheid van een zebra kan (bewust of onbewust) een bepaald gedrag oproepen bij voetgangers en autoverkeer;

• (jonge) voetgangers kunnen bij het naderen van een zebra verwachten dat zij voorrang hebben, terwijl zij dit moeten krijgen van autoverkeer;

• (jonge) voetgangers kunnen daarom voorrang ‘nemen’ waar dit mogelijk niet de veiligste optie is;

• autoverkeer kan op haar beurt gewend raken aan de aanwezigheid van een zebra, zonder dat er voetgangers oversteken, waardoor autoverkeer minder alert is;

 

• bij zebra’s zouden de belijning en bebording voldoende aanleiding moeten bieden aan alle weggebruikers om de voorrangsmaatregel ter plaatse juist toe te passen;

• in landelijke ongevalscijfers zijn er helaas ook cijfers van ongevallen op voetgangersoversteekplaatsen;

• dat betekent dat voetgangersoversteekplaatsen niet per definitie veilig zijn;

• het gebruik door voetgangers en ander verkeer moet volgens de regels verlopen die bij de oversteekplaats horen;

• de aanwezigheid van verkeersbrigadiers helpt bij het naleven van deze wettelijke voorrangsregels;

 

• in landelijke inrichtingsrichtlijnen is aangegeven dat op erftoegangswegen zo min mogelijk voorrangssituaties ingesteld mogen worden;

• de gemeente wil er toch voor kiezen om binnen deze 30 km-zone een voorrangsregel in te stellen;

• de inrichtingsrichtlijnen van het CROW maken dit ook mogelijk met een aantal voorwaarden;

• de zebra op een verhoging ligt, waardoor de snelheid ter plaatse wordt geremd;

• een verkeersmeting uit september 2020 heeft aangetoond dat op het wegvak tussen De Klaver en het Koolzaad de V85 39 km/uur bedraagt;

• van alle bestuurders 85% niet sneller rijdt dan 39 km/uur en 15% wel sneller rijdt dan 39 km/uur;

• het aantal voertuigen ’s morgens tussen 8:00 en 9:00 op dit wegvak 132 bedraagt;

• het aantal voertuigen ’s middags tussen 14:00 en 15:00 uur op dit wegvak 127 bedraagt;

• tussen 8:00 en 9:00 de helft van het verkeer op deze locatie tussen 30 en 40 km/uur rijdt;

• een zebra mogelijk tijdens schooltijden kan bijdragen aan de aanwezigheid en zichtbaarheid van schoolgaande kinderen;

• buiten de tijden van de start en uitgaan van de school het aantal voetgangers minimaal is;

• de gemeente er om deze reden bij de school op heeft aangedrongen verkeersbrigadiers in te zetten op de tijden voor en na school;

 

• het treffen dan wel intrekken van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

• de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om weggebruikers te beschermen en de veiligheid op de weg te verzekeren;

• overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemachtigde van de korpschef van de Politie Oost-Brabant;

 

Besluiten

Het college van burgemeester en wethouders besluiten om:

1. Door het plaatsen van borden L2 uit bijlage 1 van het RVV 1990 in combinatie met zebramarkering als bedoeld in hoofdstuk IV onder 9 van de uitvoeringsvoorschriften van het BABW een voetgangersoversteekplaats in te stellen op De Ploeg te Heesch op de verhoging aan de oostzijde van het kruispunt met De Klaver;

 

Datum besluit: 13 oktober 2020

 

Burgemeester en wethouders,

 

 

 

Peggy Hurkmans Marieke Moorman

secretaris burgemeester

 

 

 

 

Bent u het niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Zorg dat uw brief het volgende bevat:

• uw naam, adres

• datum

• handtekening

• met welk besluit u het niet eens bent

• argumenten voor uw bezwaar

Richt uw bezwaarschrift aan burgemeester en wethouders, Postbus 19, 5384 ZG Heesch.

 

Bij spoed kunt u ook een voorlopige voorziening bij de rechtbank vragen. Meer informatie vindt u op onze website: www.bernheze.org/bezwaar.